ESIR CALCULUS KASA ver.950/2022.A

Uputstvo za rad sa kasom na prodajnom mestu

KORISNIČKO UPUTSTVO

ESIR CALCULUS KASA


Pre pokretanja aplikacije Kasa, ukoliko koristite LPFR proverite da li je Poreska kartica ubačena u čitač kartica. Ukoliko nije, ubacite karticu u čitač i pokrenite aplikaciju Kasa.

Prvo pokretanje Kase

Kliknite na prečicu "Calculus12" na radnoj površini da otvorite Calculus 12 APLIKACIONI MENI ili iz START menija birajte opciju Calculus 12 → Calculus 12. U okviru Calculus12 aplikacionog menija kliknite na ikonicu KASA (vidi sliku).

Aplikacioni meni - Kasa

Otvoriće se dijalog prozor "Prijava" za prijavu na bazu i program Kasa. Podrazumevano: baza je "C12Local", naziv korisnika demo i lozinka demo. U suprotnom izaberite bazu i unesite naziv korisnika i lozinku koje ste dobili od Vašeg administratora baze i kliknite na dugme "Potvrdi". Ukoliko je uspešna prijava pokrenuće se program "Kasa", u suprotnom dobićete poruku sistema sa opisom radnje koju treba preduzeti da se greška ispravi, (vidi sliku).

Prijava na bazu kase

CALCULUS PRAVILO
Predefinisana radna baza je "C12Local". Ukoliko se koristi neka druga radna baza, možete je birati iz padajuće liste polja "Baza:".
Ukoliko nisu definisana posebna korisnička imena za rad u programu "CALCULUS KASA", predefinisan naziv korisnika je demo, i predefinisana lozinka za radnu bazu je demo. Predefinisana administratorska baza je "C12Admin". Ukoliko se koristi neka druga administratorska baza, možete je birati iz padajuće liste polja "Admin baza:".

U dijalog prozor za otvaranje radnog dana, ukoliko koristite LPFR u polje "PIN/PAC:" unesite tajni PIN koji uvek sadrži 4 cifre. Ukoliko koristite VPFR u polje "PIN/PAC:" unesite PAC (PAK) koji uvek sadrži 6 slova, i kliknite na dugme "Otvori kasu", (vidi sliku).

Unos PIN-a

Sačekajte da se pokrene i inicijalizuje elektronski fiskalni uređaj. U naslovnoj liniji dijaloga za otvaranje radnog dana možete pratiti tok POS2SDC i PFR inicijalizacije.

UPOZORENJE
Svako ponovno pokretanje Calculus Kase zahteva ponovni unos PAK/PIN koda. Ukoliko kao kasir zaboravite PAK/PIN kod, dalji rad u programu Calculus Kasa nije moguć. Iz tog razloga rukujte sa njima pažljivo. Ukoliko "izgubite" PAK/PIN, morate podneti novi zahtev za dodelu sertifikata po standardnoj proceduri (vidi sliku).
CALCULUS PRAVILO
PIN sadrži 4 cifre za povezivanje sa lokalnim procesorom fiskalnih računa (LPFR) u produkcionom okruženju. PAC (PAK) sadrži 6 slova za povezivanje na virtuelni procesor fiskalnih računa (VPFR) u produkcionom okruženju. Dakle: Ukoliko radite sa L-PFR (Lokalni procesor) unesite PIN kod ( 4 cifre). Ukoliko radite sa V-PFR (Virtuelni procesor) unesite PAK kod ( 6 slova).

Nakon klika na dugme "Otvori kasu" ukoliko imate neophodna prava za rad u programu ESIR Calculus Kasa otvoriće se glavni prozor aplikacije. U suprotnom dobićete poruku da nemate prava za fiskalizaciju računa (vidi sliku).

Zabrana fiskalizacije

Posle uspešne inicijlizacije i prijave na elektronski fiskalni uređaj (EFU), aplikacija ESIR Calculus Kasa je spremna za unos kasa-računa. U gornjem delu prozora uočite dugmad sa opisnim labelama i tasterima za rad u kasi. Na dnu prozora su informacije o proizvođaču softveru i tekućoj verziji elektronskog sistema za izdavanje računa (ESIR),(vidi sliku).

Glavni prozor programa Calculus Kasa ver.950/2022.A

CALCULUS PRAVILO
U slučaju da nije unet JID poslovnog prostora u definiciji naplatnog mesta, program će prekinuti rad i obavestiti da je neophodan unos ovog podatka (vidi sliku).

Nije unet JID poslovnog prostora

U slučajevima kada se ESIR Calculus Kasa koristi preko RDC (Remote Desktop Connections), u pop97.ini parametar RunFromCalculus je postavljen na N (Ne). U tom slučaju morate ručno pokrenuti POS2SDC pre pokretanja aplikacije ESIR Calculus Kasa.
U slučaju da postoji bilo koji problem u komunikaciji sa POS2SDC i LPFR, program će prijaviti grešku i prekinuti rad. Kasu ponovo možete pokrenuti po otklanjaju prijavljene greške.

Podrazumevani printer za štampu kasa-računa

Pre izrade prvog kasa-računa potrebno je da postavite podrazumevani printer za štampu kasa-računa. Kliknite na dugme "Pregled (F2)" da se otvori dijalog prozor "Pregled računa kase", zatim kliknite na dugme "Printer", (vidi sliku).

Podrazumevani printer kasa-računa

Otvoriće se prozor "Dokumenti za printer". Pređite na listić (tab) "Printer" i kliknite na dugme "Opcije". Otvoriće se prozor "Printer Setup" u kojem su na spisku svi raspoloživi printeri. Pronađite i selektujte među ponuđenim printerima printer koji će štampati kasa-račune i kliknite na dugme "OK", (vidi sliku).

Podrazumevani printer kasa-računa
KORISNO JE ZNATI
Kliknite na dugme "Setup" kako biste za postavljeni printer proverili ili dodatno podesili parametre štampe, širinu rolne, dužinu kasa-računa, ...

Pređite na listić (tab) "Izgled", potvrdite u sekciji "Printer" ček polje "Snimi:" i zatim klinite na dugme "Snimi". Na pitanje Snimate ili brišete snimljene opcije štampe? kliknite na dugme "Snimi", (vidi sliku).

Podrazumevani printer kasa-računa

Zatvorite prozore "Dokumenti za printer" i "Pregled računa kase" pa kliknite na dugme "Odjava (ESC)". Na pitanje Da li s odjavljujete? kliknite na dugme "Izađi iz programa" kako biste zatvorili program Kasa, (vidi sliku).

Podrazumevani printer kasa-računa

Odmah ponovo pokrenite program Kasa i proverite da li je u dijalog prozoru za prijavu postavljen printer za štampu kasa-računa. Unesite PIN i kliknite na dugme "Otvori ponovo" kako biste nastavili rad u Kasi, (vidi sliku).

Podrazumevani printer kasa-računa

UPOZORENJE
Ukoliko na spisku raspoloživih printera nema printera za štampu kasa-računa, verovatno nije instaliran drajver štampača ili instalacija nije bila uspešna. Instalirajte drajvere i testirajte štampač štampanjem test stranice. Ukoliko je uspešno odštampana test stranica, otvorite Kasu i ponovite gore navedenu proceduru.

Aktivne poreske stope

Da pregledate aktivne poreske stope, poništite otvoreni račun "Poništi (F3)", kliknite na dugme "Pregled (F2)" da otvorite dijalog prozor za pregled fiskalnih računa i kliknite na dugme "Aktivne stope". Da biste zatvorili prozor sa aktivnim stopama, ponovo kliknite na dugme "Aktivne stope" pa zatim zatvorite otvoreni dijalog prozor za pregled računa ili pritisnite taster ESC (vidi sliku).

Prikaz aktivnih poreskih stopa

PRODAJA

Posle uspešne prijave, u prvom redu glavnog prozora Kase, aktivna su sledeća dugmad:

 • Novi račun (F5) – dugme otvara novi račun i prvu stavku novog računa. Kursor se pozicionira na predefinisano (inicijalno) polje za unos.
 • Povraćaj(F4) - klikom na ovo dugme otvara se novi račun za povraćaj. Unesite ručno broj računa na koji se odnosi povrat.
 • Pazar (F8) - klikom na ovo dugme otvara se dijalog prozor "Pregled po sredstvima plaćanja kase". Iz ovog prozora možete štampati presek stanja kase klikom na dugme "Presek stanja".
 • Pregled (F2) - klikom na ovo dugme otvara se dijalog prozor "Pregled računa kase".
 • Odjava(ESC) – klikom na ovo dugme otvara se dijalog prozor sa pitanjem "Da li se odjavljujete?". Ovaj dijalog prozor sadrži sledeću digmad:

  • "Blokiraj kasu" - ukoliko se na kratko udaljavate od kase, možete je blokirati klikom na dugme "Blokiraj kasu". Kasa će biti blokirana i za nastavak rada zahtevaće da unesete vaše korisničko ime i lozinku.
  • "Zatvori kasu" - zatvaranje kase i dana.
  • "Izađi iz programa" - Potpuni izlazak iz programa Kasa. Prilikom ponovnog ulaska program će zahtevati da unesete PIN/PAC.
  • "Odustani" - poništava se akcija i vraća fokus na glavni prozor kase.

Da započenete novi račun kliknite na dugme "Novi Račun (F5)" ili pritisnite na tastaturi "F5". Otvara se prva stavka novog računa i program postavlja podrazumevanu VRSTU računa PROMET. Pored PROMETA klikom na dugme "Vrsta" možete izabrati još i KOPIJA, OBUKA, PREDRAČUN i AVANS, (vidi sliku.

Prodaja - nova stavka
VAŽNO
Status vrste računa PROMET može biti "Račun" ili "Povrat". "PROMET" i "AVANS" predstavljaju zaduženje za PDV, ostale vrste računa (KOPIJA, OBUKA i PREDRAČUN) to nisu. Vrsta računa "AVANS" nije implementiran u verziju ESIR 335/2022.1. Dostupan je od verzije ESIR 950/2022.A.

Inicijalno, program postavlja kursor za unos podataka u polje "Šifra" ukoliko drugačije nije postavljeno u organizacioni jedinicama kod definisanja naplatnih mesta u koloni Parametri.
KORISNO JE ZNATI
Inicijalno polje za unos definisano je u prozoru "Organizaciona struktura preduzeća" u listiću za definisanje naplatnih mesta "Napl. mesta" u koloni Parametri - polje "Pozicionirati se prvo na:". Ponuđene su tri opcije: naziv, šifra, barkod. Npr. kada je inicijalno polje za unos "barkod", iščitavanjem barkoda sa artikla automatski se dodaje nova stavka i unose podaci o artiklu i ceni a inicijalna količina je "1 x jedinica mere artikla".
KORISNO JE ZNATI
Ukoliko se evidencija artikala vodi po serijskim ili kontrolnim brojevima moguće je unositi serijski ili kontrolni broj u odgovrajuće polje.

Unosom šifre, naziva ili barkoda artikla i pritiskom na taster "ENTER", program automatski popunjava sva ostala polja i pozicionira kursor na polje za unos količine artikla "Količina". Ukoliko se prodaje više artikala, potrebno je uneti željenu količinu. Takođe, moguće je menjati cenu artikla klikom na polje "Cena" i davanje popusta u procentima klikom na polje %. Na tastaturi pritisnite taster "ENTER" da program doda novu stavku računa (vidi sliku). Analogno tasteru "ENTER" za prelazak na prodaju sledećeg artikla su taster F5 na tastaturi ili levi klik mišem na dugme "Nova stavka (F5)".

Prodaja - unos artikla u stavku

Ukoliko npr. očitavate barkod artikla, a barkod je nečitljiv (oštećen linijski i numerički deo barkoda), i ne znate tačnu šifru ili naziv artikla kako je unet u bazu, potrebno je da unese samo deo naziva korišćenjem džoker znaka % (na primer %braš). Nakon pritiska na "ENTER" program otvara cenovnik i prikazuje sve artikle koji sadrže bilo gde u nazivu string "braš". Klikom na dugme "Izbor - Izlaz" program popunjava stavku računa sa selektovanim artiklom iz cenovnika (vidi sliku).

Izbor artikla preko džoker znakova

SAVET ZA BRISANJE STAVKI I PONIŠTAVANJE RAČUNA
 • Unetu stavku u novi račun uvek možete obrisati. Selektujte stavku računa koju želite da obrišete i kliknite na dugme "Obriši (F6)" ili pritisnite taster F6 na tastaturi.
 • Poništite započeti račun klikom na dugme "Poništi(F3)".
UPOZORENJE !
Obzirom da se podatak o kupcu sada nalazi na samom kasa-računu koji kao takav Poreska uprava odmah evidentira kao gotovinski, kasa-račun sa PIB-om i podacima o kupcu izdajete samo na zahtev kupca pre štampe kasa-računa. U slučaju da kupac posle izdavanja računa zatrži kasa-račun za firmu, prethodni kasa-račun bez PIB-a kupca treba poništiti, tj. izdajete kasa-račun PROMET-REFUNDACIJA sa referenciranjem na "pogrešno" izdati kasa-račun, a u polje "ID Kupca:" upisujete PIB vaše kompanije. Posle toga izdajete novi kasa-račun PROMET-PRODAJA sa PIB-om kupca. Kako se poništava kasa-račun možete pročitati u poglavlju Poništavanje kasa-računa.

Nakon završetka unosa svih stavki računa kliknite na dugme "Naplata (F8)" ili na tastaturi pritisnite taster F8. Program unosi stavku za naplatu u donji levi deo prozora kase: postavlja valutu, inicijalno podešeno sredstvo plaćanja (u ovom primeru je to "Gotovina"), i ukupan iznos računa u valuti (vidi sliku).

Pazar F8

KORISNO JE ZNATI
Klikom na naziv sredstva plaćanja u koloni "Sredstvo plaćanja" iz padajuće liste možete izabrati drugo sredstvo plaćanja. Promenu sredstva plaćanja možete postići i uzastopnim klikom na dugme "Sred.plać.(F4)" ili uzastopnim pritiskom na taster F4 na tastaturi. Npr. plaćanje preko tekućeg računa evidentira se kao virman i pripada tipu plaćanja Prenos na račun.

Ukoliko kupac želi da plati deo računa gotovinom a deo npr. platnom karticom u otvorenu stavku u kolonu "Iznos" unesite iznos koji kupac izmiruje za postavljeno sredstvo plaćanja a zatim kliknite na dugme "Dodaj uplatu (F5)" ili na tastaturi F5 da ubacite novu stavku uplate. Postavite drugo sredstvo plaćanja na opisan način sa F4. Program će izračunati ostatak i dodati taj iznosa na izabrano sredstvo plaćanja, (vidi sliku). Možete dodati više sredstava plaćanja po jednom računu.

Dodaj uplatu (F5)

Da bi se pokrenuo proces generisanja podataka o prodaji, odnosno elektronska fiskalizacija računa, i štampa kasa-računa, kliknite na dugme "Račun (F9)" ili pritisnite taster F9 na tastaturi.

KORISNO JE ZNATI
Kasa-račun se nakon klika na dugme "Račun (F9)" štampa samo u slučaju da je prošao validaciju procesora fiskalnih računa (L-PFR ili V-PFR) i bezbednosnog elementa (BE). Račun se štampa na štampaču koji pored standardnih propisanih podataka štampa i čitljiv QR kod za proveru kasa-računa. QR kod sadrži mašinski kod linka (URL) za proveru određenog računa preko servisa za proveru računa koji održava Poreska uprava. U suprotnom, ukoliko nisu dobijeni svi neophodni podaci od PFR-a, račun neće biti poslat na sistem za upravljanje fiskalizacijom (SUF), a to znači ni odštampan. Obavezni podaci kasa-računa i informacije iz zaglavlja kasa-računa vezano za podatke izdavaoca računa se na kasa-računu prikazuju onako kako su primljeni od PFR-a, (ne izostavljaju se niti se menjaju). To uključuje i poreske stope dobijene iz PFR-a koji ih preuzima sa SUF-a Poreske uprave.

Primer kasa-računa sa kontrolnim QR kodom (vidi sliku).

Štampa kasa-računa sa kontrolnim QR kodom

QR kod na kasa-računu prvenstveno služi da kupci robe ili usluge, mogu da provere da li je njihov kasa-račun izdat u skladu sa zakonom skeniranjem QR koda sa računa. Provera kasa-računa preko sistema za verifikaciju je moguća 10 godina nakon datuma izdavanja kasa-računa. Verifikaciju je moguće sprovesti više od jednom i na više od jednog načina. Za verifikaciju kasa-računa neophodna je internet veza i odgovarajući uređaj koji omogućava skeniranje QR koda. Ovaj dvodimenzionalni bar-kôd (eng. QR - Quick Response) za verifikaciju sadrži sve elemente elektronskog potpisa.


Ukoliko se kasa-račun generiše putem veb stranice online prodaje u elektronskoj formi, umesto QR koda dostupan je hiperlink za verifikaciju. Za verifikaciju kasa-računa neophodna je internet veza i pristup hiperlinku. Za simulaciju ove funkcionalnosti kliknite na ovaj HIPERLINK

Verifikacija preko hiperlinka

Posle uspešnog štampanja računa, program Kasa će vrstu računa automatski vratiti na podrazumevanu vrednost "PROMET" i automatski otvoriti novi račun sa praznom stavkom.
PRAVILO
Nakon svakog završenog računa program Kasa će automatski vratiti na podrazumevanu vrednost "PROMET".

Otvaranjem novog ksa-računa, u prvom redu glavnog prozora Kase, aktivna su sledeća dugmad:

 • Nova stavka (F5) – otvara novu stavku računa i pozicionira kursor na inicijalno polje za unos definisano u prozoru "Organizaciona struktura preduzeća" u listiću za definisanje naplatnih mesta "Napl. mesta" u koloni "Parametri" - polje "Pozicionirati se prvo na:" izborom neke od ponuđenih opcija: naziv, šifra, barkod.
  KORISNO JE ZNATI
  Kada je inicijalno polje za unos "barkod", iščitavanjem barkoda sa artikla automatski se dodaje nova stavka i unose podaci o artiklu i ceni a inicijalna količina je 1 x jedinica mere artikla.

 • Cenovnik (F4) - otvara dijalog prozor cenovnika. Prikazuje cene po cenovniku, stanje i prodatu količinu od otvaranja kase/dana.
 • Poništi (F3) – poništavanje svih unetih stavki računa.
 • Obriši (F6) – brisanje selektovanih stavki računa.
 • Količina (F7) – prebacivanje fokusa i kursora sa polja Šifra ili Naziv u polje Količina.
 • Naplata (F8) - kraj unosa stavki i naplata.
 • LK (F12) - unos lojaliti kartice. Kartice kupca možete ažurirati u programu "Prodavnica" idite na "Komitenti" kliknite na dugme "Kartice kupaca" da otvorite novi prozor "Definisanje tipova kartica kupca" za unos tipova kartica kupaca (npr. lojaliti kartice, ...), uslove plaćanja po tipu kartica kupaca i podatke o karticama.
 • Ser. Br(F2) – prikazuje serijski broj artikla.
 • Prodavac(F1) - izbor prodavca. Ukoliko nisu definisani agenti prodaje, ovo polje će biti prazno.
Poništavanjem započetog računa na dugme "Poništi (F3)" u redu sa dugmadima će se pojaviti dugme "Pazar (F8)". Preko te opcije možete pregledati promet po sredstvima plaćanja od otvaranja dana i štampati presek stanja i dnevni izveštaj, (vidi sliku).

Pregled po sredstvima plaćanja
KORISNO JE ZNATI
Štampa računa je moguća na papiru u rolnama i u slobodnim listovima, odnosno, papir na kome se može štampati račun može biti rolna širine од 57mm до 80mm ili papir formata A4. Štampači koji podržavaju ove formate papira i koji mogu odštampati čitljiv QR kod su programski podržani. U sekciji POS oprema ovog uputstva nabrojani su proizvođači i modeli štampača koje smo uspešno testirali. Neki od navedenih modela su i u Calculus d.o.o. ponudi.

Pored pregleda pazara, možete klikom na dugme "Pregled" otvariti dijalog prozor sa spiskom svih računa. U desnom delu prozora možete videti podatke o fiskalizaciji za svaki račun (vidi sliku).

Pregled fiskalnih računa

Identifikacija kupca na kasa-računu

Kasa-račun "POMET-PRODAJA" sa identifikacijom kupca preko jedinstvenog identifikacionog broja unetog u polje "ID kupca:", koji je po pravilu poreski identifikacioni broj (PIB), zamenjuje kombinaciju fiskalnog i gotovinskog računa. Odnosno, kasa-račun "POMET-PRODAJA" je gotovinski račun kada na štampi u rubrici "ID kupca:" sadrži PIB kupca. Ostale podatke o kupcu u skladu sa Zakonom o PDV, ESIR Calculus Kasa štampa kao dodatak na kasa-računu, i to:

1. Naziv kupca
2. Mesto - sedište kupca
3. PIB
4. Matični broj
5. Datum prometa
6. Mesto izdavanja računa

UPOZORENJE !
Obzirom da se podatak o kupcu sada nalazi na samom kasa-računu koji kao takav Poreska uprava odmah evidentira kao gotovinski, kasa-račun sa PIB-om i podacima o kupcu izdajete samo na zahtev kupca pre štampe kasa-računa.

Za identifikaciju kupca dovoljan je ID kupca koji može biti PIB, JMBG, broj putne isprave ili neki drugi zakonom definisan podatak kojim se može identifikovati kupac. Naziv kupca i adresa nisu obavezni podaci jer je kasa-račun dostupan poreskim organima preko Sistema za upravljanje fiskalizacijom koji se nalazi na serverima Poreske Uprave (PU). Fizičko posedovanje računa potrebno je knjigovodstvu firme radi evidencije ulaznih faktura.

Ukoliko želite da se na kasa-računu štampaju, pored PIB-a, podaci koji su definisani Zakonom o PDV, kupac mora biti već evidentiran u vašoj bazi. Ako ne postoji, prvo ga unesite u evidenciju komitenata pa zatim kupca izaberite iz padajuće liste polja "Kupac:".

Ako prilikom identifikacije utvrdite da se radi o kupcu koji je već evidentiran u bazi podataka, pronađite ga u padajućoj listi polja "Kupac:". Izborom kupca, program će automatski popuniti sva ostala neophodna polja. U zavisnosti koji štampač koristite i format rolne ili papira, gotovinski račun može biti izdat na rolni 58 mm, 80 mm ili A4 formatu papira, (vidi sliku).

U e-fiskalizaciji račun sa identifikacijom kupca se smatra onim računom koji sadrži identitet kupca. U polje ID kupca, unosite jedinstveni identifikacioni broj, koji može biti poreski broj ili broj bilo koje druge legitimacije prema ponuđenom šifraniku.

U polje Opciono polje kupca, unosite alfanumeričku oznaku dokumenta koji bliže određuje namenu za koju račun služi.

Šifranik se koristi unosom namenskog broja iz opisa i podatka posle dvotačke, na primer:

Tekstualna prezentacija na kasa-računu
ID kupca:10:123123123 ili
ID kupca:12:123456789:54321 (kada je kupac korisnik JBKJS)
Opciono polje kupca:10:099999999

Šifranik identifikacija za polje ID kupca

Šifra Opis Napomena
10: PIB kupca Domaće pravno lice identifikovano PIB-om
11: JMBG Domaće fizičko lice koje obavlja samostalnu delatnost identifikovano JMBG-om
12: PIB i JBKJS kupca (PIB:JBKJS) Domaće pravno lice koje je identifikovano Poreskim identifikacionim brojem (PIB) i Jedinstvenim brojem korisnika javnih sredstava iz Evidencije korisnika javnih sredstava Uprave za trezor (JBKJS)
20: Broj lične karte Domaće fizičko lice
21: Broj izbegličke legitimacije Domaće fizičko lice
22: EBS Strano fizičko lice koje ima prijavljeni boravak u Srbiji
23: Broj pasoša Domaće fizičko lice
30: Broj pasoša Strano fizičko lice koje se identifikuje pasošem
31: Broj diplomatkse legitimacije/LK Strano fizičko lice - diplomata
32: Broj lične karte MKD Strano fizičko lice - koje se identifikuje ličnom kartom iz Makedonije
33: Broj lične karte MNE Strano fizičko lice lice - koje se identifikuje ličnom kartom iz Crne Gore
34: Broj lične karte ALB Strano fizičko lice lice - koje se identifikuje ličnom kartom iz Albanije
35: Broj lične karte BIH Strano fizičko lice lice - koje se identifikuje ličnom kartom iz Bosne i Hercegovine
36: Broj lične karte po odluci
40: Poreski ID iz strane države (TIN) Poreski identifikacioni broj izdat u inostranstvu

Šifranik identifikacija za polje Opciono polje kupca

Šifra Opis Napomena
10: Broj ZPPPDV
11: Broj obrasca operatera za refakciju
20: Broj SNPDV
21: Broj LNPDV
30: Broj PPO-PDV
31: Broj ZPPO-PDV
32: Broj MPPO-PDV
33: Broj IPPO-PDV
40: Broj jednonamenskog vaučera Ukoliko ima broj
50: Broj korporacijske kartice Unosi se broj sa korporacijske kartice
60: DDMMGGGG_DDMMGGGG Vremenski period - kalendarski mesec za koji se refundiraju/storniraju svi prethodno evidentirani prometi izvršeni imaocima korporacijskih kartica

Šifranik identifikacija za polje Kasir

Šifra Opis Napomena
10: JBKJS prodavca Prodavac korisnik javnih sredstava iz Evidencije korisnika javnih sredstava Uprave za trezor (JBKJS)

Šifranik identifikacija za polje naziv artikla

Polje ŠIFRA USLUGE

Polje NAZIV USLUGE

Polje KOLIČINA (unosi se uvek 1)

Polje JEDINIČNA CENA/UKUPNO

10A

10: Avans

1

Bruto iznos plaćenog avansa po PDV stopi od 20% (Ђ) - po opštoj stopi

11A

11: Avans

1

Bruto iznos plaćenog avansa po PDV stopi od 10% (Е) - po posebnoj stopi

12A

12: Avans

1

Iznos plaćenog avansa za promet oslobođen PDV - 0% (Г)

13A

13: Avans

1

Iznos avansa za obveznike koji nisu u sistemu PDV-a - 0% (А)

Unos novog kupca

Novog kupca uvodite u evidenciju komitenata iz programa Kasa na sledeći način: unesite prvo sve prodajne stavke u kasa-račun i kliknete na "Naplati (F8)". Fokus se prebaca u levi donji deo glavnog prozora Kase za unos sredstva plaćanja. Kliknete na dugme "Pro/Faktura (F7)" da otvorite dijalog prozor za kreiranje predračuna ili računa. Zatim u okviru ovog prozora dvokliknite (!) mišem na dugme "NOVI" i sačekajte nekoliko sekundi da program Kasa pozove i otvori prozor Komitenti. Unos novog komitenta, kao i ažuriranje i brisanje podataka je istovetan kao i u ostalim Calculus12 programima, (vidi sliku).


Posle unosa novog kupc (komitenta), zatvorite prozor "Komitenti", zatvorite prozor za kreiranje profaktura i faktura i vratite se u kasa-računi u zaglavlju računa odaberite novounetog komitenta iz padajuće liste polja "Kupac:" ili unesite njegovog PIB u polje "ID kupca:". Prilikom fiskalizacije na kasa-računu biće štampan PIB kupca. Ostali podaci o kupcu biće štampani ispod deklaracije "KRAJ FISKALNOG RAČUNA" u sekciji "PODACI O KUPCU".

Finansijski popust na kasi

Količinski popust na kasi

CALCULUS - PRODAVNICA
Količinske popuste po artiklima definišite u programu Prodavnica. Iz glavnog menija birajte "Osnovni podaci → Količinski popust" i za svaki artikal na koji dajete količinski popust definišite količinu preko koje će se primeniti uneti procenat popusta.
VAŽNO
Količinske popuste možete koristiti samo u Kasi.

REFUNDACIJA

Kod refundacije razlikujemo dva osnovna slučaja:

 1. Refundacija kojom se poništava kasa-račun PROMET-PRODAJA zbog uočene greške na fiskalizovanom kasa-računu
 2. Refundacija zbog vraćanja robe i/ili novca (gotovine) kupcu
Time se kasa-račun koji se poništava razlikuje od kasa-računa za refundaciju kojim je izvršeno vraćanje novca kupcu.

Poništavanje kasa-računa

U slučaju da uočite grešku u kasa-računu odmah nakon izdavanja računa PROMET-PRODAJA, fizičkom licu koje nije obveznik prihoda od samostalne delatnosti, potrebno je da poništite kasa-račun tako što ćete izdati račun PROMET-REFUNDACIJA, pri čemu unosite:

 • U polju identifikacija kupca "ID kupca:", vaš PIB (PIB prodavca u formatu 10:106971439)
 • Referencu na račun sa greškom PROMET-PRODAJA u polje "Ref.:, prepisuje se sa kasa-računa koji se poništava (npr. E2FPPHE7-E2FPPHE7-583).
 • Sve artikle, količine i cene koje su sadržane u pogrešnom računu (kompletan račun).

Poništavanje izdatog kasa-računa sa pogrešnim načinom plaćanja

Na primer, u slučaju izdavanja kasa-računa sa pogrešim načinom plaćanja potrebno je poništiti račun tako što se izdaje kasa-račun PROMET-REFUNDACIJA koji referencirate na prethodno izdati kasa-račun koji je bio sa neispravnim načinom plaćanja (npr. E2FPPHE7-E2FPPHE7-583), i u kome u polju "ID Kupca:" navodite PIB vaše kompanije u formatu npr. 10:106971439, a nakon toga se izdaje novi kasa-račun PROMET-PRODAJA. Vidi sliku:

Poništavanje kasa-računa

Poništavanje izdatog kasa-računa bez PIB-a kupca

U slučaju kada je kupac firma ili preduzetnik, i posle izdavanja kasa-računa naknadno zatrži gotovinski račun za firmu, prethodni kasa-račun bez PIB-a kupca treba poništiti, tj. izdajete kasa-račun PROMET-REFUNDACIJA sa referenciranjem na "pogrešno" izdati kasa-račun (npr. E2FPPHE7-E2FPPHE7-583), a u polje "ID Kupca:" upisujete PIB vaše kompanije u formatu npr. 10:106971439).

Nakon poništavanja kasa-računa na jedan od gore opisanih načina, izdajete novi ispravan kasa-račun PROMET-PRODAJA.
PROPIS
Ukoliko se radi o kupcu koji je obveznik poreza na dobit pravnih lica ili poreza na prihode od samostalne delatnosti, morate imati dokaz da ste kupca obavestili o tome da ste mu izdali pogrešan račun i da ste isti poništili. Imate pravo da umanjite svoju PDV obavezu za iznos PDV iskazan na poništenom računu samo pod uslovima propisanim Zakonom o PDV.
VAŽNO
U slučaju da se izda pogrešan račun PROMET-REFUNDACIJA, obveznik fiskalizacije na opisani način (sa unosom svog PIB u polju ID kupca i referentnim brojem neispravnog računa), izdaje novi račun ili PROMET-REFUNDACIJA. Nakon toga izdaje ispravne račune PROMET-REFUNDACIJA sa referencom na račun PROMET-PRODAJA.

Povraćaj novca kupcu (F4)

Povraćaj artikla po osnovu uložene i prihvaćene reklamacije i zamena drugim artiklom, ili povraćaj novca kupcu za već kupljenu robu/uslugu, izdajete kasa-račun PROMET-REFUNDACIJA. Da biste uradili povrat artikla ili novca, potrebno je da kupac poseduje originalni POS račun kao dokaz o kupovini, (vidi sliku).

kasa-račun za povrat

Posle utvrđivanja da li se vraća roba ili novac, poništite otvoreni kasa-račun klikom na dugme "Poništi (F3)". Nakon toga biće vidljivo dugme "Povrat (F4)". Kliknete na dugme "Povrat (F4)" da program automatski postavi status računa na "Povrat", vrstu prometa na "PROMET" i otvari novu stavku, (vidi sliku).

Dugme - Povraćaj (F4)

Unosite identifikaciju kupca (broj lične karte ili drugi dokument u skladu sa šifrarnikom za identifikacijom kupca).

ID kupca: se obavezno koristi da bi se identifikovao kupac koji prima novac nazad na osnovu refundacije, npr. broj lične karte kupca koji je domaće fizičko lice unesite u polje ID kupca:20:003589785.

Zatim unosite referencu na kasa-račun "PROMET-PRODAJA". Ukoliko se promet desio pre e-Fiskalizacije, unosi se referentni dokument. U polje za unos referentnog broja računa "Ref:" unesite broj ranije fiskalizovanog računa (npr. "E2FPPHE7-E2FPPHE7-583"). Format polja "Ref:" čine 8 alfanumerika + srednja crta + 8 alfanumerika + srednja crta + broj kasa-računa. Kliknite na sterlicu naniže kako biste uneli referentno vreme. Referentno vreme je datum i vreme izdavanja referentnog dokumenta, (vidi sliku).

Referentni broj kasa-računa
CALCULUS PRAVILO
Ako u polje "Ref:" unesete broj računa koji je kreiran iz programa "Trgovina", program će vas upozoriti ukoliko nije unet odgovarajući podatak. Za račune kreirane u programu "Trgovina" povrat se radi u istom programu.

 • Unesite stavke sa računa koje su predmet povraćaja (refundacije) i kliknite na dugme "Naplata (F8)"
 • Proverite iznos za povraćaj i ukoliko je ispravan kliknite na dugme za štampanje računa "Račun (F9)" i sačekajte da se račun odštampa
 • Odštampani račun predstavlja promet i ima status "PROMET - REFUNDACIJA"

Račun PROMET-REFUNDACIJA

Posle štampe kasa-računa "PROMET - REFUNDACIJA", samo ukoliko vraćate novac kupcu, umesto ranije popunjavanog Naloga za Ispravku (obrazac NI), posle kasa-računa "PROMET - REFUNDACIJA" izdajete kopiju refundacije "KOPIJA - REFUNDACIJA" na kome se kupac koji prima nazad novac svojeručno potpisuje. Kasa-račun "KOPIJA - REFUNDACIJA" izdaje se odmah posle kasa-računa "PROMET - REFUNDACIJA" i ostaje kasiru kao dokaz da je povraćaj novca izvršen kupcu.
CALCULUS PRAVILO
Kako bi se posle štampe računa povrat "PROMET - REFUNDACIJA" odmah štampala kopija sa statusom "KOPIJA - REFUNDACIJA" u inicijalni fajl "pop97.ini" u okviru bloka [OPCIJE KASE] postavite opciju AutoKopijaPovrata=D. Sa ovako postavljenom opcijom kasa će odmah kreirati kopiju i ponuditi štampu kopije računa za kupca - vidi Automatska štampa kopije računa-povrat

Naknadno štampanje kopije računa refundacije opisano je u poglavlju Kopija izdatog (fiskalizovanog) računa.

Automatska štampa kopije povrata kasa-računa

Ukoliko prilikom povrata donosiocu računa za povrat vraćate novac u gotovini iz kase, obavezna je štampa kopije računa povrata "KOPIJA - REFUNDACIJA". Unesite referentni broj i referentno vreme prethodno izdatog kasa-računa "PROMET - REFUNDACIJA", (vidi sliku).

Priprema za štampu nefiskalne kopije

Referentni broj i referentno vreme je u ovom slučaju podatak sa prethodno izdatog kasa-računa "PROMET - REFUNDACIJA".
PROPIS
Račun KOPIJA-REFUNDACIJA sa potpisom kupca izdajete samo u slučaju kada novac vraćate na licu mesta iz kase i tada u računu PROMET-REFUNDACIJA navodite način plaćanja GOTOVINA, dok u slučaju kada se novac vraća na bezgotovinske načine ne izdajete račun KOPIJA-REFUNDACIJA.

Kliknite na dugme "Račun (F9)" i sačekajte da se odštampa kopija koja nije promet i ima status "KOPIJA - REFUNDACIJA", (vidi sliku).

Štampa kopije povrata

PFR broj računa: se odnosi na vrstu i tip transakcije (27). Kopija računa "KOPIJA - REFUNDACIJA" sadrži ostavljeno mesto za potpis kupca gde treba da se potpiše kupac. Kopiju zadržavate, a originalni račun "PROMET - REFUNDACIJA" dajete kupcu. Skeniranjemm QR koda sa odštampanog računa za refundaciju može se proveriti da li je račun za refundaciju prihvaćen i ispravan, (vidi sliku).

Provera računa za refundaciju

Povrat kasa-računa izdatog po prethodnom Zakonu o fiskalnim kasama

Da biste uradili povrat sa fiskalnog isečka izdatog po prethodnom ZAKONU O FISKALNIM KASAMA ("Sl. glasnik RS", br. 135/2004 i 93/2012), potrebno je da kupac priloži originalni fiskalni isečak, (vidi sliku).

Fiskalni isečak za povraćaj

Posle utvrđivanja šta se od robe vraća, poništite već započeti kasa-račun klikom na dugme "Poništi (F3)". Nakon toga biće vidljivo dugme "Povrat (F4)", (vidi sliku).

Dugme - Povraćaj (F4)

Kliknete na dugme "Povrat (F4)" da program automatski postavi status računa na "Povrat", vrstu prometa na "PROMET" i otvari novu stavku. U polje za unos referentnog broja računa "Ref:" unesite referentni broj u formatu XXXXXXXX-AANNNNNN-NNNNNN gde je XXXXXXXX JID vaše bezbednosne kartice, AANNNNNN IBFM broj sa fiskalnog isečka fiskalne kase za koji se radi povraćaj i NNNNNN je broj fiskalnog isečka (BI) sa fiskalne kase, u ovom primeru je to E2FPPHE7-ED123456-106209, zatim odmah ispod polja "Ref:" unesite datum i vreme fiskalnog isečka, (vidi sliku).

Dugme - Povraćaj (F4)

PAŽNJA
Ukoliko povrat radi obveznik fiskalizacije za robu koju je prodao u periodu kada nije bio obveznik fiskalizacije, u polje za unos referentnog broja računa "Ref:" unesi referentni broj u formatu XXXXXXXX-NNNNNN gde je XXXXXXXX JID bezbednosne kartice npr. E2FPPHE7 i NNNNNN numerički broj prethodno izdatog računa npr. 123. Ukoliko broj ranije izdatog računa sadrži razne prefikse i sufikse, oni se izostavljaju i unosi se samo numerički deo, npr. FA-123-0/22 unosi se samo kao 123.

Unesite stavke sa računa koje su predmet povraćaja i kliknite na dugme "Naplata (F8)", (vidi sliku). Proverite iznos za povraćaj i ukoliko je ispravan kliknite na dugme za štampanje računa "Račun (F9)" i sačekajte da se račun odštampa.

Dugme - Naplata (F8)

CALCULUS PRAVILO
Ukoliko želite da se posle štampe računa povrat "PROMET - REFUNDACIJA" odmah štampa kopija račun apovrat sa statusom status "KOPIJA - REFUNDACIJA" u inicijalni fajl "pop97.ini" u okviru bloka [OPCIJE KASE] postavite opciju AutoKopijaPovrata=D. Sa ovako postavljenom opcijom kasa će odmah kreirati kopiju i ponuditi štampu kopije računa za kupca - vidi Automatska štampa kopije računa-povrat

Ukoliko je u inicijalni fajl "pop97.ini" u okviru bloka [OPCIJE KASE] postavljena opcija na AutoKopijaPovrata=D, po završenoj štampi računa "PROMET - REFUNDACIJA" program odmah nudi štampu kopije računa za kupca, (vidi sliku).

Priprema za štampu nefiskalne kopije

Kliknite na dugme "Račun (F9)" i sačekajte da se odštampa kopija koja nije fiskalni kasa-račun i ima status "KOPIJA - REFUNDACIJA", (vidi sliku).

Štampa kopije povrata

Povrat kupcu iz pregleda računa - Pregled (F2)

Da biste uradili povrat računa izborom računa iz evidencije izdatih računa, potrebno je da završite ili poništite već započeti kasa-račun klikom na dugme "Poništi (F3)". Nakon toga, klikom na dugme "Pregled (F2)", program otvara dijalog prozor u kojem možete pregledati sve kreirane fiskalne račune (vidi sliku).

Pregled fiskalnih računa za povrat

Pronađite račun za koji se radi povrat i kliknite na dugme "Povrat". Na upozorenje: "Pravite povraćaj po ovom računu?" odgovorite potvrdno. Prikazuje se glavni prozor Calculus Kase sa stavkama za povrat izabranog računa.

Unosite identifikaciju kupca (broj lične karte ili drugi dokument u skladu sa šifrarnikom za identifikacijom kupca).

ID kupca: se obavezno koristi da bi se identifikovao kupac koji prima novac nazad na osnovu refundacije, npr. broj lične karte kupca koji je domaće fizičko lice unesite u polje ID kupca:20:003589785.

Zatim unosite referencu na kasa-račun "PROMET-PRODAJA". Ukoliko se promet desio pre e-Fiskalizacije, unosi se referentni dokument. U polje za unos referentnog broja računa "Ref:" unesite broj ranije fiskalizovanog računa (npr. "E2FPPHE7-E2FPPHE7-583"). Format polja "Ref:" čine 8 alfanumerika + srednja crta + 8 alfanumerika + srednja crta + broj kasa-računa. Kliknite na sterlicu naniže kako biste uneli referentno vreme. Referentno vreme je datum i vreme izdavanja referentnog dokumenta, (vidi sliku).

Referentni broj kasa-računa

Ukoliko se ne vraćaju svi artikli sa kasa-računa "PROMET-PRODAJA", selektujte levim klikom miša stavku koja se ne vraća i kliknite na Briši (F6). Ponovite ovu operaciju za sve stavke kasa-računa koje se ne vraćaju. Na ekranu treba da se vide samo stavke koje se vraćaju.

Kliknite zatim na dugme "Naplata (F8)" i proverite sredstvo plaćanja i iznos koji se vraća. Za konačnu fiskalizaciju i štampu kasa-računa "PROMET - REFUNDACIJA" kliknite na dugme "Račun (F9)". Ovim je proces formiranja povrata završen.

Na štampaču će, ukoliko je fiskalizacija uspešna, biti odštampan kasa-račun "PROMET - REFUNDACIJA" (vidi sliku).

Štampa računa - povrat

Kopiranjem linka iz prozora za pregled računa koji se nalazi u sekciji sa prikazom podataka o fiskalizaciji (desna oblast prozora), možete proveriti fiskalni status povrata. Provera preko sistema za verifikaciju je moguća 10 godina nakon datuma izdavanja. Verifikaciju je moguće sprovesti više od jednom i na više od jednog načina. Za verifikaciju je neophodna internet veza (vidi sliku).

Ukoliko je u inicijalni fajl "pop97.ini" u okviru bloka [OPCIJE KASE] postavljena opcija na AutoKopijaPovrata=D, po završenoj štampi računa "PROMET - REFUNDACIJA" program odmah nudi štampu kopije računa za kupca. Ukoliko to nije slučaj, potrebno je da ručno napravite kopiju kasa-računa "KOPIJA - REFUNDACIJA".

Kliknite na dugme "Račun (F9)" i sačekajte da se odštampa kopija koja nije kasa-račun i ima status "KOPIJA - REFUNDACIJA"

AVANS

Preduslovi za avans

Otvorite program Prodavnica i iz glavnog menija birajte Opcije → Opcije programa, pređite na listić "Detalji dokumenata i pregleda" i u sekciji "Kasa" potvrdite polje Prikaz usluga u kasi, (vidi sliku).

Prikaz usluga u kasi

Zatim za definisanje usluga koje će se koristiti u kasa-računima "AVANS – PRODAJA", iz glavnog menija birajte Osnovni podaci → Usluge i u prozor "Usluge" unesite nove usluge. Nazivi artikala koji se koriste za evidenciju avansnih uplata dati su u tabeli:

ŠIFRA USLUGE

NAZIV USLUGE

OPIS

10A

10: Avans

Bruto iznos plaćenog avansa po PDV stopi od 20% (Ђ) - po opštoj stopi

11A

11: Avans

Bruto iznos plaćenog avansa po PDV stopi od 10% (Е) - po posebnoj stopi

12A

12: Avans

Iznos plaćenog avansa za promet oslobođen PDV - 0% (Г)

13A

13: Avans

Iznos avansa za obveznike koji nisu u sistemu PDV-a - 0% (А)


Primeri unetih usluga:
Zatim sve definisane avansne usluge dodajte u cenovnik koji ste u vrstama dokumenata vezali za Kasa-Račun. Da dodate avansne usluge u cenovnik iz glavnog menija birajte "Osnovni podaci → Cenovnici", izlistajte cenovnike i selektujte cenovnik koji koristi Kasa, nrp. "Maloprodajni". Ukoliko imate više cenovnika maloprodaje sa različitim datumima, najbolje je da uslugu dodate u cenovnik sa najmlađim datumom. U cenovnik ne unosite cenu usluge.
IZNOS AVANSA
U samoj stavci kasa-računa imate mogućnost da unosite proizvoljne cene usluga (po PDV stopama), koje se koriste za evidenciju avansnih uplata, i date su u tabeli iznad.
SAVET
Definisane usluge za avanse možete pridružiti cenovniku koji koristite za kasu ili kreirati novi tip cenovnika npr. "Maloprodajni - avans" i kreirati tu vrstu cenovnika za maloprodajni objekat. Tako kreirani cenovnik avansa potrebno je da dodelite vrsti dokumenta "Kasa račun". U tom slučaju u tipu dokumenta "Kasa - Račun", na vrsti dokumenta "Kasa račun" u listiću "Cenovnici" biće dva cenovnika - "Maloprodajni" i "Maloprodajni - avans".

Gotovinski avansni račun

Gotovinski avansni račun u Kasi kreirate kada kupac direktno u maloprodajnom objektu gotovinom uplati avans. kliknite na dugme "Novi račun (F5)" i uzastopnim klikom na dugme "Vrsta" izaberite vrstu "PREDRAČUN". Zatim unesite artikle koji su predmet buduće kupovine, (vidi sliku).

Unos stavki buduće kupovine u kasa predračun

Zatim kliknite na dugme "Formiraj avans". Otvara se standardni dijalog prozor za formiranje Profakture. Odaberite vrstu dokumenta, PIB kupca, i ostale podatke kao pri standardnom formiranju Profakture od Fiskalnog računa. Klikom na dugme "Potvrdi" automatski se formira Profaktura u programu Trgovina, (vidi sliku).

Dijalog za formiranje profakture

Po završenom formiranju Profakture, Kasa se vraća u glavni prozor sa pripremljenim stavkama (usluge po stopama). Ovde je bitno napomenuti da kao kasir morate direktno u koloni "Cena" uneti iznose avansa, jer u ovom trenutku nigde u programu nije naglašeno niti evidentirano koliko će iznositi Avans, (vidi sliku).
Stavke avansa za unos iznosa avansa

Unesite/izmenite cenu i kliknite na dugme "Naplata (F8)", unesite sredstvo plaćanja (u većini slučajeva to je Gotovina). Kliknite na dugme "Račun (F9)" da fiskalizujete Avansni račun u Kasi (AVANS - PRODAJA). Tom prilikom se formiraju odgovarajuće uplate - kreira se u programu Finansijska operativa "Nalog blagajne za uplatu" i "Izlazni avansni račun".

Onog dana kada kupac dođe u maloprodaju da plati eventualni ostatak iznosa po profakturi i da preuzme robu, u kasi otvorite pregled računa klikom na dugme "Pregled (F2)", pronađite i selektujte fiskalizovani "AVANS - PRODAJA" račun, i zatim klikne na dugme "Fakt. po avansu". Na ekranu se prikazuje dijalog prozor sa pitanjem "Pravite storno avansa i konačnu fakturu po ovom avansu?", (vidi sliku).

postupak stornirnja avansa

Odgovorite sa "DA". Prvo će se u Kasi formirati stavke za Storno avansa, odnosno "AVANS – REFUNDACIJA" koji se referiše na odabrani "AVANS - PRODAJA" fiskalni račun. Kliknite na dugme "Račun (F9)" da bi se račun fiskalizovao, (vidi sliku).
Stavke za storno avansa

U istom trenutku se automatski formira Storno Izlaznog Avansnog računa u programu Finansijska operativa.

Zatim program Kasa priprema stavke za izdavanje i fiskalizovanje konačnog računa "PROMET - PRODAJA" koji je plaćen delom avansom. Unesite sredstvo plaćanja i u kolonu "Iznos" razliku ukupnog iznosa i iznosa plaćenog avansa. Birate sredstvo plaćanja koje kupac koristi u trenutku plaćanja ostatka duga sa profakture (prvi deo je plaćen Avansom), (vidi sliku).

Stavke konačnog računa

Kliknite na dugme "Račun (F9)" da se konačni kasa-račun fiskalizuje. Fiskalni račun se štampa sa svim obaveznim propisanim elementima, (vidi slike). Istovremeno se u pozadini u programu Trgovina automatski formira Faktura na osnovu Profakture.

Kreirana Faktura u Trgovini je vezana za odgovarajući Avans iz FOP-a, što se vidi u zaglavlju fakture u listiću (tabu) Avansi, (vidi sliku).

Veza avansa sa konačnom fakturom

U knjizi izlaznih faktura KIF mogu se videti avansni račun, storno avansnog računa i konačni račun. Saldo će biti nula po penosu sa kase kada će se kreirati Nalog blagajne za uplatu za razliku ukupnog duga po profakturi i uplaćenom avansu, (vidi sliku).

KIF - veza avansa i storno avansa sa konačnom fakturom

Virmanski avansni račun

Kako biste kreirali avansni račun na osnovu bezgotovinske avansne uplate, prethodno kupcu izdajete profakturu (predračun) na osnovu koje će kupac izvršiti uplatu celog ili dela ukupnog iznosa po profakturi. U programu Prodavnica ili Trgovina kreirajte Profakturu sa odgovarajućim stavkama. U ovom primeru ćemo koristiti profakturu sa dva artikla i sa različitim tarifama, kako bi se pokazalo korišćenje usluga i razbijanja ukupnog iznosa avansa po tarifama.

VAŽNO
Obratiti pažnju da KREATOR i MAGACIN u zaglavlju Profakture odgovaraju organizacionoj jedinici naplatnog mesta gde će se avans fiskalizovati.

Po evidentiranju uplate avansa u programu Finansijska operativa, prilikom knjiženja Izvoda tekućeg računa, uplaćeni avans se u stavkama izvoda vezuje za Profakturu, (vidi slike):
CALCULUS PRAVILO
Obratiti pažnju u slučajevima kada je iznos uplaćenog avansa manji od ukupnog iznosa Profakture. U takvim slučajevima zatvarate samo uplaćeni iznos avansa a ne i ukupan iznos Profakture – u ovom primeru iznos avansa je 100 dinara.

Kako je u Finansijskoj operativi evidentirana uplata avansa, kasir otvara program Kasa kako bi izdao kasa-račun "AVANS-PRODAJA". Otvorite prozor za pregled računa klikom na dugme "Pregled (F2)" iz glavnog prozora Kase. U dijalog prozoru za pregled fiskalnih računa kliknite na dugme "Račun iz Profakture". Otvara se novi dijalog prozor u kojem treba izabrati odgovarajuću Profakturu na osnovu koje se izdaje Avansni račun u kasi. Zatim kliknite na dugme "Napravi avansni račun". Ukoliko je uplata vezana za izabranu Profakturu, i nakon klika na "Da" za standardno pitanje potvrde akcije, program Kasa se vraća u glavni prozor u kome su popunjeni neophodni podaci za fiskalizovanje, (vidi slike).
CALCULUS PRAVILO
Ukoliko za odabranu Profakturu nije vezana nijedna uplata, program će generisati odgovarajuću poruku i onemogućiti dalji postupak izdavanja avansnog kasa-računa.

Primetimo da su iznosi stavki (tj. usluga koje predstavljaju finansijske iznose po poreskim tarifama) razbijeni na višu i nižu tarifu u odnosu u kome su vrednosti artikla više i artikla niže tarife sa stavki Profakture, (vidi sliku).

Stavke avansa u kasi

Klikom na dugme "Naplata F8", račun je u stanju naplate i ovde za sredstvo plaćanja unesite "Virman", jer je tako i plaćen avans evidentiran u izvodu tekćeg računa u programu Finansijska operativa. Klikom na dugme "Račun (F9)", avansni račun u kasi se fiskalizuje, štampa se izlazi fiskalni račun sa svim neophodnim podacima i automatski se formira Izlazni Avansni račun u Finansijskoj operativi u Knjizi izlaznih faktura, (vidi slike).

Automatski kreiran Izlazni avansni račun u programu Finansijska operativa program povezuje sa uplatom koju smo u prethodnom koraku napravili povezivanjem avansne uplate sa Profakturom, (vidi sliku):

Veza avansa iz kase i uplate u izvodu

Onog dana kada kupac dođe u maloprodaju da plati eventualni ostatak iznosa po profakturi i da preuzme robu, u kasi otvorite pregled računa klikom na dugme "Pregled (F2)", pronađite i selektujte fiskalizovani "AVANS - PRODAJA" račun, i zatim klikne na dugme "Fakt. po avansu". Na ekranu se prikazuje dijalog prozor sa pitanjem "Pravite storno avansa i konačnu fakturu po ovom avansu?", (vidi sliku).

postupak stornirnja avansa

Odgovorite sa "DA". Prvo će se u Kasi formirati stavke za Storno avansa, odnosno "AVANS – REFUNDACIJA" koji se referiše na odabrani "AVANS - PRODAJA" fiskalni račun. Kliknite na dugme "Račun (F9)" da bi se račun fiskalizovao, (vidi sliku).
Stavke za storno avansa

U istom trenutku se automatski formira Storno Izlaznog Avansnog računa u programu Finansijska operativa.

Zatim program Kasa priprema stavke za izdavanje i fiskalizovanje konačnog računa "PROMET - PRODAJA" koji je plaćen delom avansom. Unesite sredstvo plaćanja i u kolonu "Iznos" razliku ukupnog iznosa i iznosa plaćenog avansa. Birate sredstvo plaćanja koje kupac koristi u trenutku plaćanja ostatka duga sa profakture (prvi deo je plaćen Avansom), (vidi sliku).

Stavke konačnog računa

Kliknite na dugme "Račun (F9)" da se konačni kasa-račun fiskalizuje. Fiskalni račun se štampa sa svim obaveznim propisanim elementima, (vidi slike). Istovremeno se u pozadini u programu Trgovina automatski formira Faktura na osnovu Profakture.

Kreirana Faktura u Trgovini je vezana za odgovarajući Avans iz FOP-a, što se vidi u zaglavlju fakture u listiću (tabu) Avansi, (vidi sliku).

Veza avansa sa konačnom fakturom

U knjizi izlaznih faktura KIF mogu se videti avansni račun, storno avansnog računa i konačni račun. Saldo će biti nula po penosu sa kase kada će se kreirati Nalog blagajne za uplatu za razliku ukupnog duga po profakturi i uplaćenom avansu, (vidi sliku).

KIF - veza avansa i storno avansa sa konačnom fakturom

KOPIJA

Calculus Kasa omogućava i formiranje kopije kasa-računa. Da biste štampali kopiju računa, potrebno je da završite ili poništite već započeti kasa-račun klikom na dugme "Poništi (F3)". Nakon toga, kliknite na dugme "Pregled (F2)", program otvara dijalog prozor i izaberite račun za koji želite kopiju. Kliknuti na dugme "Kopija" i odgovorite potvrdno na upozorenje o kreiranju kopije računa (vidi sliku).

Kopija fiskalizovanog računa

Program otvara glavni prozor sa svim stavkama kasa-računa koji se kopira. Klknite na dugme "Naplata (F9)" da se fiskalizuje i štampa kopija kasa-računa (vidi sliku).

Stavke kopije fiskalizovanog računa

Na štampaču će, ukoliko je fiskalizacija uspešna, biti odštampan račun "Kopija" (vidi sliku). Kopije ima jasnu oznaku da nije kasa-račun - OVO NIJE kasa-račun i KOPIJA-PRODAJA, (vidi sliku).

Štampa kopije fiskalizovanog računa

Kopiranjem linka iz prozora za pregled računa koji se nalazi u sekciji sa prikazom podataka o fiskalizaciji (desna oblast prozora), možete proveriti status kopije fiskalizovanog računa. Provera preko sistema za verifikaciju moguća je 10 godina nakon datuma izdavanja. Verifikaciju je moguće sprovesti više od jednom i na više od jednog načina. Za verifikaciju je neophodna internet veza (vidi sliku).

KASA PREDRAČUN

Predračunom se smatra fiskalni dokument koji se izdaje iz Kase pre ostvarenog prometa na malo i pre primljenog avansa za budući promet na malo, radi obaveštavanja kupca dobara, odnosno korisnika usluga o podacima od značaja za budući promet na malo, odnosno budući primljeni avans za promet na malo.

Prilikom izdavanja kasa-računa za promet na malo koji se odnosi na promet na malo izvršenog na osnovu podataka iz kasa-predračuna, referišete se na jedinstveni redni broj tog predračuna.

Takođe, prilikom izdavanja kasa-računa za avans koji se odnosi na plaćanje izvršeno na osnovu podataka iz kasa-predračuna, referišete se na jedinstveni redni broj tog predračuna.

Predračun iz Kase

Da započenete novi kasa-predračun kliknite na dugme "Novi Račun (F5)" ili pritisnite na tastaturi "F5". Otvara se prva stavka novog računa i program postavlja podrazumevanu VRSTU kasa-računa na PROMET. Klikćite levim tasterom miša na dugme "Vrsta" dok ne izaberete vrstu kasa-računa PREDRAČUN.

PREDRAČUN - nova stavka
VAŽNO

Inicijalno, program postavlja kursor za unos podataka u polje "Šifra" ukoliko drugačije nije postavljeno u organizacioni jedinicama kod definisanja naplatnih mesta u koloni Parametri.

Ponovo štampaj fiskalizovani kasa račun

Calculus Kasa omogućava ponovo šrampanje kasa-računa. Da biste ponovo štampali račun, potrebno je da završite ili poništite već započeti kasa-račun klikom na dugme "Poništi (F3)". Nakon toga, kliknite na dugme "Pregled (F2)", program otvara dijalog prozor i izaberite račun za koji želite da štampate. Kliknuti na dugme "Štampa" (vidi sliku).


Da promenite/postavite štampač, kliknite na dugme "Printer". Program otvara dijalog prozor "Dokumenti za printer". Otvorite listić "Printer" i kliknite na dugme "Opcije". Iz dijalog prozora "Printer Setup" izaberite štampač i po potrebi dugmetom "Setup..." podesite opcije printera i za kraj kliknite na dugme "OK". Otvorite listić "Izgled" i u sekciji "Printer" potvrdite opciju "Snimi:". Da trajno postavite izabrani štampač, kliknite na dugme "Snimi", potvrdno odgovorite da snimate štampač, zatim kliknite na dugme "Potvrdi" (vidi sliku).

Dugme za postavljanje printera

PROFAKTURE I FAKTURE

Kasa-račun od profakture

Od profakture kreirane u programima Prodavnica ili Trgovina možete u programu ESIR Calculus Kasa kreirati kasa-račun ili kasa-račun i fakturu. Kada od profakture pravite kasa-račun i fakturu, nova faktura će imati vezu sa profakturom kao kada je napravljena u programima Trgovina ili Prodavnica.

Da biste započeli kreiranje kasa-računa od profakture, potrebno je da završite ili poništite već započeti kasa-račun klikom na dugme "Poništi (F3)". Nakon toga, kliknite na dugme "Pregled (F2)" - program otvara dijalog prozor u okviru koga je dugme za kreiranje računa od profakture "Račun iz profakt.", (vidi sliku).

Kasa-račun od profakture

U okviru dijalog prozora "Pregled računa kase" koji se poziva dugmetom "Pregled (F2)", kliknite na dugme za kreiranje računa od profakture "Račun iz profakt." i otvoriće se novi dijalog prozor za pravljenje fakture od profakture. Da biste napravili samo kasa-račun od profakture postavite odgovarajući uslov za filter i kliknite na dugme "Pregled". Od pronađenih profaktura, selektujte profakturu od koje ćete kreirati kasa-račun i kliknite na dugme "Napravi samo fiskalni račun", na upozorenje "Pravite račun po ovoj profakturi?", odgovorite potvrdno, (vidi sliku).

Samo kasa-račun od profakture

Program ESIR Calculus Kasa će preneti sve stavke iz izabrane profakture u stavke kasa-računa koji se dalje može fiskalizovati. Novonastali kasa-račun nema nikakvu vezu sa profakturom od koje je nasto. Profaktura ostaje u programu Trgovina, odnosno Prodavnica kakva je i bila pre kreiranja kasa-računa.

Kasa-račun i faktura od profakture

U okviru dijalog prozora "Pregled računa kase" koji se poziva dugmetom "Pregled (F2)", kliknite na dugme za kreiranje računa od profakture "Račun iz profakt." i otvoriće se novi dijalog prozor za pravljenje fakture od profakture. Postavite odgovarajući uslov za pretragu profaktura i kliknite na dugme "Pregled". Od pronađenih profaktura, selektujte profakturu od koje ćete kreirati fakturu i kasa-račun i kliknite na dugme "Napravi fakturu i fiskalni račun", na upozorenje "Da li želite da formirate fakturu po izabranoj profakturi?", odgovorite potvrdno, (vidi sliku).

Faktura i kasa-račun od profakture

Program će napraviti fakturu, otvoriti prozor sa stavkama nove fakture gde ih je moguće dodatno menjati. Kada je faktura urađena, u okviru prozora sa stavkama fakture kliknite na dugme "Naplati", (vidi sliku).

Fiskalizacija fakture nastale od profakture iz programa Kasa

Program ESIR Calculus Kasa će preneti sve stavke fakture u stavke kasa-računa koji se dalje može fiskalizovati. Nakon fiskalizacije kasa-računa, nova faktura će biti povezana sa profakturom u programu Trgovina, odnosno Prodavnica, i označena kao fiskalizovana - identično kao da je iz programa Trgovina pokrenuta fiskalizacija, (vidi sliku).

Fiskalizovana faktura sa vezom ka profakturi od koje je nastala iz Kase

Fiskalizacija fakture

U programima Trgovina i Prodavnica možete fakturisati robu i usluge pravnim i fizičkim licima, i fiskalizovati iste direktno iz Kase na naplatnom mestu bez potrebe da fiskalizaciju pokrećete iz programa Trgovina ili Prodavnica. Kada završite kreiranje fakture koju treba fiskalizovati, potrebno je da kasir završi ili poništi već započeti kasa-račun klikom na dugme "Poništi (F3)". Nakon toga, klikom na dugme "Pregled (F2)", program otvara dijalog prozor "Pregled računa kase". Kliknite na dugme "Fiskalizuj fakturu", (vidi sliku).

Fiskalizacija računa iz programa Trgovina i Prodavnica

Otvoriće se novi dijalog prozor za izbor fakture ili više faktura za fisklaizaciju. Po potrebi popunite ponuđena polja filtera (vrstu fakture, naziv komitenta, PIB) i kliknite na dugme "Pregled". Izlistaće se svi računi kreirani na datum na koji je otvorena kasa.

CALCULUS PRAVILO
Ukoliko želite da pogledate ili ažurirate stavke fakture pre fiskalizacije, dvokliknite na red sa brojem fakture.

Selektujte račun koji želite da fiskalizujete i kliknite na dugme "Napravi kasa-račun".

VAŽNO
Ne možete fiskalizovati račune na kojima je datum kreiranja različit od tekućeg datuma Kase. Za fiskalizaciju faktura nastalih u programima Trgovina i Prodavnica preko dugmeta "Fiskalizuj fakturu" nisu potrebna nikakva podešavanja parametara inicijalnih datoteka. Naravno, uvek možete fiskalizovati faktura direktno iz programima Trgovina i Prodavnica ukoliko su podešene opcije programa Kasa za taj način fiskalizacije.

Podaci o komitentu i sve stavke računa će biti prenete u stavke kasa računa. U kasa-račun će pored stavki računa automatski biti prenet naziv pravnog lica ili ime i prezime fizičkog lica. Proverite sadržaj polja "Prefiks za ID kupca" i polja "ID kupca". Najčešće će kod pravnih lica to biti prefiks 10: + PIB kupca. Prefiks možete promeniti u svakom trenutku.

Ukoliko su svi podaci tačni, dalji postupak je istovetan kao i kod standardne fiskalizacije kasa-računa. Klinite na dugme "Naplata (F2)", proverite da li je uneto odgovarajuće sredstvo plaćanja, i ukoliko nije, možete ga promeniti. Za štampu kasa-računa kliknite na dugme "Račun (F9)", (vidi slike).


VAŽNO
Ukoliko fiskalizujete račun koji glasi na fizičko lice, u kasa-račun će automatski biti preneto ime i prezime kupca. Obavezno proverite sadržaj polja "Prefiks za ID kupca" i izaberite odgovarajući prefiks, pa zatim u polje "ID kupca" unesite podatke koji odgovaraju prefiksu. U gornjem primeru za broj pasoša kupca - domaće fizičko lice prefiks je 23:, pa treba u polje "ID kupca" uneti broj pasoša.

VAUČER TRANSAKCIJE

Vaučer

Vaučer nije sredstvo plaćanja, već predstavlja potvrdu o plaćanju. Jednonamenskim poklon novčanim vaučerom (poklon čestitka) preuzima se roba ili ostvaruje usluga, koja je unapred plaćena.

Ukoliko vaša firma proda određenu količinu jednonamenskih poklon vaučera drugoj firmi koja će te vaučere pokloniti svojim zaposlenima, fizičkom licu imaocu jednokratnog vaučera za promet dobara ili usluga izdajete kasa-račun PROMET-PRODAJA i pri tom unosite:

 • U polje za identifikaciju kupca "ID kupca:" unosite – 10:PIB kupca
 • U opciono polje kupca "Dod. polje kupca:" unosite broj jednonamenskog vaučera u formatu – 40:(Broj jednonamenskog vaučera)
 • Način plaćanja je VAUČER

Izdavanje kasa-računa za vaučer

VAŽNO
Ukoliko prodajte vaučere (poklon čestitke) po utvrđenoj vrednosti, nemate obavezu da po osnovu prodaje vaučera obračunate i platite PDV, s obzirom da prilikom prodaje vaučera nije poznat kupac dobara, odnosno primalac usluga, nije poznato koja će dobra, odnosno usluge, biti isporučena, po kojoj će se poreskoj stopi oporezovati. U ovom slučaju poreska obaveza nastaje danom izvršenog prometa (danom isporuke dobara, odnosno danom pružanja usluga), a obračunati PDV plaća se u skladu sa Zakonom. Prodaja vaučera se ne fiskalizuje, odnosno ne izdaje se kasa-račun PROMET-PRODAJA, niti predstavlja prihod od prodaje, zato što nije ostvaren promet dobara i usluga, već samo naplata unapred. Za prodate vaučere zadužuje se blagajna. Novac primljen na ime vaučera uplaćuje se na tekući račun u roku od sedam radnih dana.

Korporacijska kartica

Ukoliko vaša firma izdaje korporacijske kartice kupcima u maloprodaji, imaocu korporacijske kartice za svaki promet dobara ili usluga izdajete kasa-račun PROMET-PRODAJA i pri tom unosite:

 • U polje za identifikaciju kupca "ID kupca:" unosite – 10:PIB kupca
 • U opciono polje kupca "Dod. polje kupca:" unosite broj korporacijske kartice u formatu – 50:(Broj koropracijske kartice)
 • Način plaćanja za plaćanje korporacijskom karticom je uvek VAUČER

Izdavanje kasa-računa za korporacijsku karticu

Na kraju perioda (ugovorenog), za sve promete za koje ste izdali kasa-račun u skladu sa zakonom, izdajete kasa-račun PROMET-REFUNDACIJA, pri čemu unosite:

 • U polje za identifikaciju kupca "ID kupca:" unosite – 10:PIB kupca
 • U opciono polje kupca "Dod. polje kupca:" unosite vremenski period – kalendarski mesec, odnosno period u okviru kalendarskog meseca, definisan ugovorom između kupca i vaše firme, koji obuhvata sve izdate kasa-račune sa tri definisane karakteristike: da je unet PIB kupca, da je unet broj korporacijske kartice i da je način plaćanja VAUČER
 • U polje za unos referentnog broja Ref:unosite broj poslednjeg kasa-računa iz navedenog perioda izdat za navedenog kupca, bez obzira na broj korporacijske kartice, i unosite referentno vreme - to je takođe vreme sa poslednjeg kasa-računa iz navedenog perioda izdat za navedenog kupca

Refundacija svih izdatih kasa-računa po korporacijskoj kartici

MANIPULACIJA KASOM

Blokiranje kase

Ukoliko morate da se na kratko udaljite od kase, obavezno privremeno blokirajte kasu. To možete uraditi tako sto ćete poništiti započeti račun klikom na dugme "Poništi(F3)" i kliknuti na dugme "Odjava (ESC)". Klikom na dugme "Blokiraj kasu", kasa će biti blokirana sve dok se ponovo ne prijavite unosom korisničkog imena i lozinke i kliknete na dugme "Deblokiraj kasu" (vidi slike).

Izlazak iz programa KASA i ponovni ulazak

Za izlazak iz aplikacije Calculus Kasa prvo završite ili poništite započeti račun klikom na dugme "Poništi (F3)" a zatim kliknete na dugme "Odjava (ESC)" ili pritisnite taster ESC. Na dijlog prozoru za odjavu kliknite na dugme "Izađi iz programa" (vidi sliku).

Izlazak iz programa
CALCULUS PRAVILO
Posle evidentiranja nabavke ili bilo kakve izmene cenovnika koji koristi program "Kasa", obavezno zatvorite program "Kasa" i ponovo se prijavite kako bi se inicirala promena i u kasi (novi artikal ili promena cena).

Aplikacija Calculus Kasa će se zatvoriti ali to zatvaranje ne znači istovremeno i zatvaranje dana. Prilikom ponovnog ulaska u program tražiće se od Vas da ponovo unesete PIN/PAC, zatim kliknite na dugme "Otvori ponovo" i program kasa je ponovo spreman za nastavak rada do kraja dana (vidi sliku).

Ponovni ulazak u program kasa

VAŽNO
Prilikom pokretanju Kase iz foldera
C:\POS2SDC\ExchData\SDC_Inp
i
C:\POS2SDC\ExchData\SDC_Out
brišu se samo fajlovi (txt, csv, json i gif) koji su modifikovani pre više od sat vremena.

GREŠKE

Ukoliko se u toku rada (razmene informacija) sa PFR pojavi problem sa Internetom, dobićete poruku:

INV_IT_EXT-FILENAME_err.TXT
CONNECTION-ERROR DT: 2021-07-29T18:03:37.6692924+02:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
error-code like: 400 Bad Request, 401 Unauthorized, 403 Forbidden, 404 Not Found, 408 Request Timeout, 10022 Invalid argument, 11001 Host not found, .......
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Napomena: check LAN card, LAN cable, local switch, local router, WAN router, ....

Ukoliko se u toku rada (razmene informacija) sa PFR pojavi neka interna greška, dobićete poruku:
SYNTAX-ERROR DT: 2021-07-29T18:03:37.6692924+02:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
wrong format, wrong size, ...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------