CALCULUS KASA - PFR & Middleware

Uputstvo za instalaciju sertifikata, procesora fiskalnih računa & middleware

KORISNIČKO UPUTSTVO

RCA i ICA sertifikati


Prvi korak eFiskalizacije je instalacija opštih RCA i ICA sertifikata za bezbednosnu karticu (BE). Ovi sertifikati se instaliraju nezavisno od toga da li koristite Pametnu (Poresku) karticu ili softverski sertifikat za registraciju poslovnog prostora. RCA i ICA sertifikati su za sve korisnike isti i preuzimaju se sa sajta Poreske uprave:

Kada započnete postupak instalacije, potrebno je da odaberete odredište za instalaciju sertifikata. Za oba sertifikata, i RCA i ICA, izaberite Local Machine.

Instalacija RCA sertifikata

Da biste instalirali RCA sertifikat, pratite sledeće korake:

a) Izaberite Local Machine.
b) Na sledećem prozoru odaberite Place all certificates in the following store i kliknite na Browse.
c) Izaberite Trusted Root Certification Authorities.

Instalacija ICA sertifikata

Da biste instalirali ICA sertifikat, pratite sledeće korake:

a) Izaberite Local Machine.
b) Na sledećem prozoru odaberite Place all certificates in the following store i kliknite na Browse.
c) Izaberite Intermediate Certification Authorities.

Softverski procesor fiskalnih računa LPFR


Posle instalacije opštih sertifikata prelazite na instaliranje softverskog lokalnog procesora fiskalnih računa LPFR. Lokalni procesor fiskalnih računa (LPFR) uvek se instalira na lokaciji izdavanja računa

Preduslovi i tehnički zahtevi za instaliranje softverskog LPFR-a:

 • Računar koji pokreće Windows 7 ili noviji operativni sistem,
 • Priključen i instaliran čitač pametne kartice za Poresku karticu sa BE, vidi Čitači pametnih kartica
VAŽNO - CALCULUS PRAVILO
Kada se odlučite koji ćete od niže dostupnih lokalnih procesora fiskalnih računa koristiti, potrebno je da na e-poštu podrska@calculus.rs pošaljete JID poslovnog prostora i PIB Vaše firme (korisnika) kako bi Vam Calculus tehnička podrška poslala link za preuzimanje instalacionog fajla LPFR-a.
KORISNO JE ZNATI
PFR - Procesor Fiskalnih Računa je hardverski ili softverski element,čija je upotreba odobrena od strane Poreske uprave, koji razmenjuje podatke sa elektronskim sistemom za izdavanje računa i bezbednosnim elementom, analizira podatke o prometima, formatira podatke kao fiskalni račun, stvara elektronski potpis, prosleđuje fiskalni račun elektronskom sistemu za izdavanje računa, čuva podatke o prometima i prenosi fiskalne podatke u Sistem za upravljanje fiskalizacijom (SUF) Poreske uprave. Može biti hardverski i softverski. Softverski LPFR funkcioniše po principu HTTP servisa, što omogućava da bude instaliran i dostupan bilo kom računaru koji se nalazi u lokalnoj mreži sa Calculus Kasom Ver.950/2022.A.

Softverski LPFR

U najvećem broju slučajeva dovoljan je jedan LPFR po poslovnom objektu, ali ostaje mogućnost i da svaki ESIR ima svoj LPFR. Važno je da znate da u slučaju da koristite samo jedan LPFR za prodajni objekat sa više Calculus Kasa, računar na kome je instaliran LPFR mora biti stalno aktivan da bi radile ostale Calculus Kase.

VAŽNO
Zbog promene na zimsko/letnje računanje vremena, događa se da pojedini PFR ne računaju vreme na ispravan način. Posledica toga je da se na potpis šalje neispravno vreme, što za posledicu ima da računi na SUF-u dobijaju status Neispravan tj. Potpis je neispravan. Obavezno na datum prelaska sa zimskog na letnje računanje vremena i obrnuto, proverite PFR vreme.

Softverski LPFR eFiskalizator


eFiskalizator 2022 je softverski lokalni procesor fiskalnih računa (LPFR). U nastavku se nalazi detaljno upustvo za instalaciju, podešavanje i puštanje u produkcioni rad L-PFR-a sa ESIR-om Calculus Kasa ver.950/2022.A.

DEFINICIJE
Podrazumevani port za LPFR eFiskalizator 2022 je 8055
http://localhost:8055
(vidi sliku)

Podrazumevani port za eFiskalizator 2022

Operativni sistem

eFiskalizator 2022 je razvijen za 32-bit ili 64-bit Windows OS 7 (SP1 6.1.7601), Windows 8.1 ( (Upd.1) 6.3.9600; 6.2.9200; 6.3.9200), Windows 10 (od 10.0.10240 do (21H2) 10.0.19044); Windows 11 ( (2021) 10.0.22000).

Pored navedenog operativnog sistema, preduslov za funkcionisanje jeste i povezan čitač pametnih kartica, u koji je potrebno staviti Bezbedonosni element BE, odnosno karticu dobijenu od Poreske Uprave za konkretno prodajno mesto.

Ukoliko je eFiskalizator 2022 instaliran na drugom računaru u odnosu na računar na kome se izvršava ESIR Calculus Kasa ver.950/2022.A, potrebno je obezbediti lokalnu mrežnu konekciju između navedena dva računara. U slučaju instalacije na isti računar na kome je instaliran i ESIR Calculus Kasa ver.950/2022.A, koristi se lokalni mrežni interfejs (localhost).

Prikaz rešenja

Nakon pokretanja aplikacije, pojavljuje se ikonica na liniji poslova u delu za notifikacije Windows operativnog programa, gde je vizuelno prikazan status u kome se program nalazi (zeleno svetlo ako je LPFR u potpuno operativnom stanju, žuto ako postoje određena upozorenja koja zahtevaju pažnju korisnika ili crveno ukoliko postoji neki problem koji je potrebno otkloniti za normalno funkcionisanje programa, vidi sliku).

Primer ikonice eFiskalizator u delu za notifikacije

Sve opcije programa eFiskalizator 2022 su dostupne uz pomoć ikonice u delu za notifikacije Windows operativnog sistema. Desni klik na ikonicu će ponuditi osnovni meni programa, vidi sliku.

Osnovni meni programa dostupan na desni klik

 • Opcija Inicijalizuj pokreće inicijalizaciju programa eFiskalizator 2022.
 • Opcija Otvori otvara ekran putem koga se može videti detaljan status programa, kao i inicirati potrebne komande i podešavanja od strane operatera.
 • Opcija Pokreni ponovo isključuje program i ponovo ga pokreće u slučaju da je došlo do neke blokade u radu.
 • Opcija Izađi - prekida se rad program eFiskalizator 2022.

Program eFiskalizator 2022 u sebi sadrži sve komponente neophodne za funkcionisanje LPFR-a, fiskalizaciju i iščitavanje od strane Poreske uprave, u skladu sa zakonom i tehničkim uputstvom.

Izložen je REST API koji Elektronski sistem za izdavanje računa (ESIR) koristi za komunikaciju sa LPFR-om. Svi podci, kao i paketi sa fiskalizovanim računima čuvaju se u lokalnoj integrisanoj bazi podataka na trajnoj memoriji računara u folderu c:\Users\*windowsuser*\AppData\Local\LPFR.Data\logs.

Program beleži važne akcije i događaje i čuva svaku grešku hronološki u lokalnom vremenu (datum, sat, minut) i te informacije čuva u dnevnim tekstualnim datotekama, na trajnoj memoriji računara, u folderu: C:\Users\*windowsuser*\AppData\Local\LPFR.Data\logs. Logovi se čuvaju najmanje 30 dana.

Instalacija

NAPOMENA
Autorizovani instalacioni fajl isporučuje Calculus doo. Neautorizovani instalacioni fajl možete preuzeti sa linka: Neautorizovan eFiskalizator 2022 Setup.exe.

Korisnik može odlučiti hoće li prečica za pokretanje programa biti smeštena na desktopu računara (vidi sliku).

Prikaz instalacionog ekrana aplikacije eFiskalizator 2022

Program će svakako biti pridružen grupi programa za automatsko pokretanje prilikom podizanja operativnog sistema.

Nakon klika na dugme Next, sledeći korak zahteva potvrdu pokretanja instalacije, vidi sliku:

Drugi korak instalacije

Klikom na dugme Install, pokreće se instalacija softvera, koja dalje ide bez prekida. Po uspešnoj instalaciji, automatski se pokreće LPFR i počinje proceduru inicijalizacije.

eFiskalizator 2022 treba konfigurisati tako da se automatski pokreće prilikom pokretanja operativnog sistema.
VAŽNO
eFiskalizator 2022 UVEK pokrenite pre nego što pokrenete ESIR Calculus Kasa ver.950/2022.A.

Alternativno, instalacija će postaviti ikonu na desktop računara, odakle se može ručno pokrenuti.

Inicijalna konfiguracija


Preduslov za funkcionisanje jeste povezan čitač pametnih kartica, u koji je potrebno staviti karticu sa Bezbedonosnim elementom (BE) dobijenu od Poreske uprave za konkretno prodajno mesto.

Po uspešnoj instalaciji, neophodno je izvršiti inicijalnu konfiguraciju programa, vidi sliku.

Inicijalizacija LPFRa po koracima

eFiskalizator 2022 će prilikom pokretanja pokrenuti proceduru inicijalizacije (Slika 56), koja obuhvata sledeće korake:

 1. Instalacija CA sertifikata Poreske uprave potreban za ostvarivanje TLS (Transport Layer. Security) konekcije putem HTTP protokola.
 2. Provera dostupnosti čitača kartica kao i postojanje kartice
  • U slučaju detektovanja više raspoloživih čitača i kartica PU, ponudiće korisniku mogućnost da izabere koji će se koristiti,
  • U slučaju prvog pokretanja zatražiće od korisnika unos PIN-a.
 3. Provera validne licence
  • U slučaju detektovanja istekle licence, ponudiće korisniku mogućnost da licencu unese ručno
 4. Podizanje LPFR servisa za fiskalizaciju
  • U slučaju zauzeća definisanog porta za komunikaciju, ponudiće korisniku mogućnost promene porta
  • U slučaju detekcije nedostupnosti, upozoriće korisnika da proveri postojanje pravila u Firewall ili antivirus softveru koje blokira mrežnu komunikaciju LPFR-a.
 5. Dobavljanje komandi za inicijalizaciju putem poziva ka PU
  • U slučaju nedostupnosti, ponudiće mogućnost ručnog očitavanja komandi za inicijalizaciju sa prenosnog medija (USB disk)
 6. Sinhronizacija vremena
  • U slučaju detekcije odstupanja lokalnog vremena od vremena očitanog sa definisanog NTP servera dužeg od 3 minuta, zahteva od korisnika usklađivanje lokalnog vremena. U slučaju odstupanja dužeg od 1 minuta daje upozorenje korisniku.
  • U slučaju nemogućnosti komunikacije sa definisanim NTP serverom, ako je prošlo više od 48 časova od poslednje uspešne provere, upućuje korisnika kako da najlakše proveri usklađenost vremena na računaru.

U postupku inicijalizacije program će proći kroz šest stavki i uraditi analizu potrebnih uslova za dalje funkcionisanje programa. U slučaju da program detektuje neki nedostatak za rad pokušaće automatskim procedurama da ispravi nedostatke. Tek ukoliko automatske procedure ne daju rezultat program će za odgovarajuću stavku ponuditi korisniku alternativu kroz ručne procedure, vidi sliku.

Ručni oporavak od nedostatka uslova za funkcionisanje programa

Na gornjoj slici može se videti primer kada korisnik nije ubacio Bezbednosni Element u čitač kartica. program prikazuje poruku korisniku da ubaci karticu. Po ubacivanju Bezbednosnog Elementa (kartice) program će ponovo proći proceduru provere te stavke i ukoliko se utvrdi da su svi uslovi zadovoljeni nastavlja se sa inicijalizacijom.
KORISNO JE ZNATI
Korisnik uvek može pokrenuti inicijalizaciju bez obzira na funkcionisanje programa. Kad god da se problem desi u funkcionisanju eFiskalizatora 2022 Inicijalizacija će proveiti sve preduslove za funkcionisanje, probati automatski da razreši probleme i ako je potrebno uputiti korisnika da ih razreši ručno.

Provera sertifikata Poreske uprave

Prva stavka provere prilikom Inicijalizacije odnosi se na potrebu da na računaru budu instalirani sertifikati Poreske uprave za uspostavljanje sigurne konekcije između programa eFiskalizator 2022 i servera Poreske uprave.

Program će prvo proveriti da li su instalirani svi potrebni sertifikati Poreske uprave. Ukoliko sertifikati nisu instalirani na računaru, eFiskalizator će pokušati automatski da instalira potrebne sertifikate. Neophodno je da program bude pokrenut u administratorskom režimu rada.

Ukoliko program ne uspe da automatski instalira potrebne sertifikate obavestiće korisnika da nisu zadovoljeni potrebni uslovi i uputiće korisnika da ručno instalira potrebne sertifikate.

Po uspešnoj instalaciji i proveri sertfikata korisnik će biti obavešten da je prva stavka uspešno završena, vidi sliku.

Uspešno završen korak provere sertifikata Poreske uprave

Provera poreske kartice - bezbednosnog elementa BE

Druga stavka provere prilikom Inicijalizacije odnosi se na potrebu da na računaru bude priključen čitač pametnih kartica i u njega ubačen bezbednosni element (kartica poreske uprave) za to prodajno mesto.

Program prvenstveno detektuje da li je prisutan čitač kartica a potom da li je ubačen bezbednosni element. Ukoliko bilo koji od ovih uslova nije zadovoljen korisniku se prikazuje adekvatna poruka. Ukoliko bilo koji od ovih uslova nije zadovoljen korisniku se prikazuje adekvatna poruka.

Ukoliko su čitač i kartica prisutni program pristupa očitavanju sertifikata sa kartice i podešavanju atributa prodajnog mesta na osnovu očitanih informacija. Ukoliko je u pitanju prvo pokretanje programa korisniku će biti prikazan dijalog za unos PIN-a za aktivaciju kartice, vidi sliku.

Unos PINa za aktivaciju Bezbednosnog Elementa

Korisnik ima 5 pokušaja da unese ispravan PIN na šta ga program upozorava. Po unosu ispravnog pina bezbednosni element je aktiviran, podaci su očitani i provera stavke je uspešno završena (vidi sliku).

Uspešno izvršena provera poreske kartice
NAPOMENA
Korisnik je samo pri prvom poretanju u obavezi da unese PIN. Kasnije može odlučiti da konfiguriše program da PIN nije obavezan čime će unos PIN-a prenti u obavezu ESIR-u Calculus Kasa ver.950/2022.A.

Provera licence

Treća stavka provere prilikom Inicijalizacije odnosi se na licencu za korišćenje programa. Prvenstveno se putem Internet konekcije sa servisa proizvođača povlači aktuelna licenca. Za licenciranje se koriste informacije očitane sa Bezbednosnog Elementa, Konkretno Poreski Identifikacioni Broj (PIB) i Jedinstveni Identifikator (JID). Na osnovu tih informacija korisniku se izdaje licencni kod koji se sastoji od 4 polja po 5 karaktera.

Ukoliko Internet veza nije dostupna proverava se prisustvo licence u lokalnom skladištu. Ukoliko je licenca istekla korisnik se usmerava na ručni unos licence, vidi sliku.

Ručna aktivacija licence

U svakom od slučajeva provere ukoliko je ostalo 7 dana do isticanja licence sistem upozorava korisnika i prevodi sistem u stanje narandžasto. Ukoliko je licenca istekla onemogućuje se rad sistema eFiskalizator 2022 i sistem prelazi u stanje crveno.

Podizanje servisa za fiskalizaciju

Četvrta stavka prilikom Inicijalizacije odnosi se na podizanje servisa za fiskalizaciju. Program prvo proverava da li je servis već podignut. Ukoliko jeste program sam sebi šalje statusni upit i ukoliko dobije uspešan odgovor potvrđuje stavku.

Ukoliko servis nije podignut program podiže servis ili na inicijalnom portu (8058) ili na portu koji je ranije konfigurisan. Ukoliko se servis uspešno podigne, program sam sebi šalje statusni upit i ukoliko dobije uspešan odgovor potvrđuje stavku, vidi sliku.

Uspešno podignut servis za fiskalizaciju

Radi obezbeđivanja minimalnog prostora za rad, LPFR će pre podizanja servisa proveriti da li postoji minimalno 100MB slobodnog prostora na tvrdom disku.

Ukoliko iz bilo kog razloga program ne uspe da uspostavi servis obaveštava korisnika i daje mu instrukcije za ručni oporavak.
NAPOMENA
Servis za fiskalizaciju se podiže kako na lokalnom hostu, tako i kao servis u lokalnoj mreži i ESIR Calculus Kasa ver.950/2022.A mu može pristupiti preko IP adresa:Port sa drugih računara u mreži. Ova informacija je uvek vidljiva u statusnom prozoru.

Provera LPFR konfiguracije

Peta stavka prilikom Inicijalizacije odnosi se na preuzimanje i proveru LPFR konfiguracije.

Da bi eFiskalizator 2022 radio u punom kapacitetu potrebno je da ima konfiguraciju osnovnih atributa potrebnih za povezivanje na servise Poreske uprave, potom za upravljanje poreskim stopama kao i za proveru podešavanja vremena. Potrebne informacije stižu putem Interneta sa servisa Poreske uprave u obliku komandi koje se izvršavaju u programu i beleže se informacije u lokalnom skladištu, vidi sliku.

Uspešno konfigurisan LPFR

Ukoliko komande nisu dostupne kroz servis Poreske uprave program će proveriti da li konfiguracione parametre ima sačuvane u lokalnom skladištu. Ukoliko ni jedno ni drugo nije dostupno program će zaustaviti inicijalizaciju na toj stavci i omogućiti korisniku dugme za ručni unos.

Korisnik može preuzeti inicijalizacione komande putem portala Poreske uprave i na ovom mestu pokrenuti unos komandi putem eksterne memorije (USB ili SD kartice).

Komunikacioni parametri koje LPFR koristi za vezu sa SUF veb servisima se isključivo podešavaju putem komandi ili inicijalnim očitavanjem iz sertifikata.

Sinhronizacija vremena

Šesta stavka prilikom Inicijalizacije odnosi se na sinhronizaciju programa sa pouzdanim izvorom vremena.

eFiskalizator 2022 na ključnim tačkama i u redovnim intervalima proverava sinhronizovanost vremena.

Odstupanje od 1 do 3 minuta - servis pouzdanog vremena dostupan

Ukoliko program detektuje da postoji odstupanje računarskog vremena na kome radi eFiskalizator 2022 od pouzdanog vremena sa Interneta od jednog do tri minuta sistem će iskazati upozorenje korisniku, preneti sistem u narandžasti status, prikazati očitano vreme sa Interneta i sugerisati korisniku da podesi vreme na računaru i potom pokrene ponovno izvršavanje provere (vidi sliku).

Odstupanje vremena od jednog do tri minuta
VAŽNO
Svaki status upozorenja (narandžasto) koji se detektuje prilikom inicijalizacije ne ometa rad sistema za fiskalizaciju u tom tenutku. Isti status će biti vidljiv na ekranu za status programa i nakon zatvaranja prozora za inicijalizaciju.

Odstupanje veće od 3 minuta - servis pouzdanog vremena dostupan

Ukoliko program detektuje da postoji odstupanje računarskog vremena na kome radi eFiskalizator 2022 od pouzdanog vremena sa Interneta više od tri minuta program će blokirati rad, preneti program u crveni status, prikazati očitano vreme sa Interneta a korisnik će morati da podesi vreme na računaru i potom pokrene ponovno izvršavanje provere (vidi sliku).

Odstupanje vremena veće od tri minuta

Poslednja uspešna sinhronizacija pre više od 48č - servis pouzdanog vremena nedostupan

Ukoliko je duže od 48č nedostupan servis pouzdanog vremena i u međuvremenu nije bilo sinhronizacije program će blokirati rad, prebaciti program u crveni status, i prikazati korisniku dugme za ručnu sinhronizaciju vremena, vidi sliku.

Poslednja uspešna sinhronizacija pre više od 48 časova

Korisnik u ovom slučaju može pokušati da oporavi Internet vezu nakon čega će pritisnuti dugme za proveru.

Ukoliko nije moguće oporaviti Internet konekciju korisnik može uraditi proceduru za ručnu potvrdu vremena klikom na dugme Ručno podešavanje. Korisniku se otvara dijalog (vidi sliku) u kome je ponuđen link za proveru aktuelnog vremena kao i QR kod čijim skeniranjem sa mobilnog telefona možete pristupiti pouzdanom izvoru vremena.

Ručno podešavanje vremena

Korisnik je potrebno da na svom računaru postavi vreme u skladu sa vremenom iz pouzdanog izvora, da potvrdi štikliranjem da je usaglasio vreme računara sa vremenom iz pouzdanog izvora i potom konačno se saglasi pritiskom na dugme Vreme na računaru korigovano prema instrukcijama.

Nakon toga program će biti vraćen u operativno stanje.

Završetak inicijalizacije

Tek nakon uspešno završenih svih koraka inicijalizacije, LPFR prelazi iz statusa nije inicijalizovan (sivo, vidi sliku):

Izgled ikone na liniji po uspešnoj inicijalizaciji pri postojanju upozorenja

u status u funkciji (zeleno, vidi sliku)

Izgled ikone na liniji po uspešnoj inicijalizaciji

ili status u funkciji, postoje upozorenja za korisnika (žuto, vidi sliku) i omogućuje iniciranje fiskalizacije računa.

Izgled ikone na liniji po uspešnoj inicijalizaciji pri postojanju upozorenja

U slučaju neuspešnog jednog ili više koraka u inicijalizaciji, ista se prekida i LPFR prelazi iz statusa nije inicijalizovan (sivo) u status van funkcije (crveno), vidi sliku.

Izgled ikone kada inicijalizacija nije uspešna

U tom slučaju, korisnik treba da razreši problem koji je nastao i da ponovo pokrene inicijalizaciju ili resetuje LPFR, desni klik na ikonu i odabir opcije Inicijalizuj ili opcije Pokreni ponovo, vidi sliku.

Ponovna inicijalizacija ili pokretanje LPFR-a

Statusi

eFiskalizator 2022 omogućuje praćenje statusa putem ikonice na sistemskoj liniji (System Tray) delu linije poslova (Slika 73), kao i na glavnom statusnom prozoru aplikacije, kad se isti otvori.

Mogući statusi su:

 1. LPFR je u funkciji (zelena boja, vidi sliku)
  Izgled ikone na liniji po uspešnoj inicijalizaciji
 2. LPFR je u funkciji, postoje upozorenja za korisnika (žuta boja, vidi sliku)
  Izgled ikone na liniji po uspešnoj inicijalizaciji pri postojanju upozorenja
 3. LPFR je van funkcije (crvena boja, vidi sliku)
  Izgled ikone kada inicijalizacija nije uspešna
 4. LPFR nije inicijalizovan (siva boja, vidi sliku)
  LPFR nije inicijalizovan

Statusi su kodirani bojama i prati ih tekstualni opis. Korisnik uvek može videti detalje otvaranjem statusnog ekrana (dupli klik na ikonu, vidi sliku)

Statusni prozor

ili

prelaskom kursora preko ikone (vidi sliku).

Statusna poruka

KORISNE INFORMACIJE
U donjem delu statusnog ekrana prikazani su Proizvođač, Serijski broj, verzija softvera, dok su u sekciji Informacije prikazani podaci očitani sa BE, i to PIB, JID, Naziv, adresa i opština prodajnog mesta.
Uslovi za uvođenje u odgovarajuće stanje su dati u nastavku:

 1. LPFR je u funkciji (zelena boja)
   Bezbedonosni element aktivan, PIN unet
 2. Licenca aktivna
 3. Internet konekcija aktivna
 4. Zauzeće sa neregistrovanim računima nije veće od 75% maksimalnog dozvoljenog zauzeća
 5. Prošlo je manje od 3 dana od poslednjeg uspešnog iščitavanja
 6. Datum i vreme su sinhronizovani u poslednjih 48 sati
 7. LPFR je u funkciji, postoje upozorenja za korisnika (žuta boja)
  • PIN nije unet
 8. Licenca ističe za manje od 30 dana
 9. Internet konekcija nije aktivna
 10. Zauzeće sa neregistrovanim računima je veće od 75% maksimalnog dozvoljenog zauzeća
 11. Zauzeće sa neregistrovanim računima je veće od 90% maksimalnog dozvoljenog zauzeća
 12. Prošlo je više od 3 dana a manje od 5 dana od poslednjeg uspešnog iščitavanja
 13. Prošlo je više od 48 sati
 14. datum od poslednje provere sinhronizacije datuma i vremena
 15. BE ističe sertifikat za manje od 30 dana
 16. LPFR je van funkcije (crvena boja)
  • Čitač kartica nije prisutan
 17. Bezbedonosni element nije prisutan
 18. Sertifikat na Bezbedonosnom elementu je istekao
 19. Bezbedonosni element neispravan
 20. Zauzeće sa neregistrovanim računima je došlo do maksimalnog dozvoljenog zauzeća
 21. Prošlo je više od 5 dana od poslednjeg uspešnog iščitavanja
 22. LPFR nije inicijalizovan (siva boja)
  • Poreske stope nisu učitane
 23. URL do SUF programa nije učitan
 24. NTP server nije učitan
 25. Inicijalna licenca nije učitana

Zamena Bezbednosnog elementa (BE)

Zamena BE dovodi do ponovnog iščitavanja svih podataka iz sertifikata poreskog obveznika sa ubačene BE, kao i brisanja memorisanog PIN-a.

Po zameni BE, LPFR će proći ponovo proceduru inicijalizacije, bez potrebe za intervencijom od strane korisnika, osim ukoliko bude detektovan problem tokom ponovne inicijalizacije sa novim BE.

VAŽNO
Zamena BE neće obustaviti iščitavanje računa ukoliko je kartica za isto okruženje.

Ukoliko se ubaci BE za drugo okruženje (test ili produkcija) iščitavanjeće biti na čekanju dok se ponovo ne ubaci BE za okruženje za koje su paketi pripremljeni.

Komunikacija sa Calculus Kasom ver.950/2022.A

LPFR eFiskalizator 2022 obezbeđuje standardni REST API interfejs putem koga ESIR Calculus Kasa ver.950/2022.A komunicira. Interfejs je realizovan u potpunosti prema tehničkom uputstvu, a prema definisanom protokolu od strane Poreske Uprave. Puna URL adresa se može videti na statusnom prozoru (vidi sliku).

Statusni prozor

Pregled podržanih aktivnosti sledi u narednim poglavljima.

Status

ESIR Calculus Kasa ver.950/2022.A može inicirati očitavanje statusa i pratećih podataka putem pokretanja status komande, pri čemu će odgovor biti vraćen u formatu definisanom u tehničkom uputstvu PU. Pored standardnih kodova statusa, biće vraćeni i dodatni kodovi, definisani u poglavlju Greške i upozorenja.

Fiskalizacija računa

LPFR fiskalizuje račune u lokalu, bez potrebe za aktivnom Internet konekcijom. Fiskalizovani račun se pre vraćanja odgovora ESIR-u Calculus Kasa ver.950/2022.A smešta u lokalnu bazu podataka, odakle kasnije sledi iščitavanje, udaljeno ili lokalno.

LPFR prati status kartice i čitača i u slučaju detektovanja vađenja kartice prelazi u status greške, i vraća neki od kodova grešaka, u zavisnosti od konkretnog problema. Ukoliko se LPFR nalazi u nekom od statusa greške, odmah će odbiti zahtev za fiskalizacijom. Takođe, u slučaju neuspešnog potpisivanja od strane BE, LPFR će odbiti zatev Calculus Kase i vratiti odgovarajući kod greške, u skladu sa tehničkim uputstvom PU.

ESIR Calculus Kasa ver.950/2022.A može kreirati sledeće tipove računa: Promet, Kopija, Obukai Predračun. U budućim verzijama planira se i kreiranje tip računa Avans. Po iniciranju zahteva od strane Calculus Kase, izvršiće se inicijalna provera strukture i prosleđenih vrednosti za kreiranje računa (obavezna polja, dužina i provera tipa podataka).

Biće izvršena i dodatna provera datuma i vremena, tako da trenutno vreme ne sme biti manje od vremena kreiranja prethodnog fiskalnog računa, potom provera da RequestId nije već obrađen. Na kraju, biće proveren raspoloživi prostor na fizičkom memorijskom medijumu (tvrdi disk računara) i u slučaju nedostatka prostora zahtev za kreiranjem računa će biti odbijen.

Zatim će biti obračunate poreske stope za svaku stavku računa, u skladu sa prosleđenim labelama za svaki artikal i vrednostima poreskih stopa dobijenim od PU. Zaokruživanje dobijenih iznosa se vrši na 4 decimale metodom HalfRoundUp. Ukoliko je BE dostupan, kao i PIN u internoj memoriji, sledi digitalno potpisivanje računa sa trenutnim datumom i vremenom. Jednom potpisan račun se šifrira AES-256 algoritmom, uz upotrebu jednokratno generisanog ključa, potom se ključ šifrira javnim ključem PU očitanim iz digitalnog sertifikata sa BE.

Potom se tako zaštićeni račun i ključ spremaju u paket za iščitavanje koji se čuva u lokalnoj, integrisanoj bazi podataka. Ni jedan paket neće biti obrisan iz baze ukoliko nije dobijena potvrda o iščitavanju. Nakon uspešnog čuvanja u bazi podataka L-PFR kreira žurnal fajl i generiše URL za proveru ispravnosti (verifikaciju) računa. Potom čuva spremljen odgovor uz zahtev u bazi podataka i šalje fiskalizovane podatke u Calculus Kasu, u sklopu odogovora na zahtev za fisklaizaciju računa.

Ceo proces fiskalizacije jednog računa traje približno 0,5 sekundi. Imajući u vidu da eFiskalizator 2022 podržava istovremeni prijem i obradu više zahteva, usko grlo predstavlja samo potpisivanje računa koje vrši BE. Sve ostale obrade zavise pre svega od performansi računara na kome se LPFR izvršava. Možemo zaključiti da ovako realizovan LPFR nikako ne ugrožava rad i performanse Calculus Kase.

U slučaju da Calculus Kasa ne dobije odgovor u predviđenom roku, potrebno je proveriti status fiskalizacije računa kako ne bi došlo do duple fiskalizacije računa. Provera statusa se vrši pozivom rute api/v3/invoices/*requestId*. Upravo zbog ove provere je poželjno slati jedinstveni RequestId kao deo HTTP zaglavlja prilikom svakog zahteva za fiskalizacijom računa.

Preporučeni tok komunikacije između Calculus Kase i LPFRa je:

1. Calculus Kasa poziva POST /api/v3/invoices rutu, sa JSON zahtevom za fiskalizacijom računa i jedinstvenim RequestId u HTTP Header

2. LPFR odgovara sa:

2.1. 200 OK, JSON response, sa fiskalizovanim računom
2.2. 200 OK, sa JSON Error model, greška za konkretno polje zahteva
2.3. 400 Bad Request, sa konkretnim kodom greške
2.4. Ne odgovara u vremenu podešenom na strani Calculus Kase kao connection ili HTTP request timeout

2.4.1. Calculus Kasa poziva GET /api/v3/invoices/*requestId*

2.4.2. LPFR odgovara sa:

2.4.2.1. 200 OK, JSON response, račun fiskalizovan
2.4.2.2. 200 OK, prazan odgovor - fiskalizacija računa nije uspela!
2.4.2.3. 200 OK, "4005" - Fiskalizacija računa u toku
2.4.2.3.1. Calculus Kasa ponavlja korak 2.4.1, dok ne dobije odgovor kao u koraku 2.4.2.1 ili 2.4.2.2

2.4.2.3.2. Calculus Kasa ne želi više da čeka na odgovor i:

2.4.2.3.2.1. Poziva POST /api/v3/restart rutu
2.4.2.3.2.2. Čeka N sekundi, i poziva GET /api/v3/attentionrutu sve dok ne dobije 200 OK, potom ide dalje
2.4.2.3.2.3. Poziva POST api/v3/pin rutu
2.4.2.3.2.4. Ponavlja korak 2.4.1. i dobija konačni status fiskalizacije računa, kao u koraku 2.4.2.1. ili 2.4.2.2.
2.4.2.3.2.5. Calculus Kasa štampa račun ili odbacuje račun, u zavisnosti od odgovora

Žurnal

LPFR generiše žurnal u skladu sa tehničkim uputstvom. Na sledećoj slici dat je primer generisanog žurnala, vidi sliku.

Primer žurnala

Verifikacioni URL i QR kod

LFPR generiše i jedinstveni verifikacioni URL, kao i njegovu grafičku reprezentaciju u formi QR koda, u koji ugrađuje sve neophodne parametre i na način definisan u Tehničkoj dokumentaciji.

Primer generisanog URLa:
https://sandbox.suf.purs.gov.rs/v/?vl=A1BTTk5ON...

Primer generisanog QR koda, vidi sliku.

Primer QR koda

Dodatne API rute za komunikaciju sa LPFR-om

Pored standardnih API ruta, eFiskalizator 2022 nudi i dodatne usluge putem sledećih ruta:

1. Ruta GET / api / v3 / lpfr-status, vraća status samog LPFRa, broj neposlatih/nepotvrđenih računa i datum isticanja licence

2. Ruta POST / api / v3 / restart restartuje LPFR aplikaciju i može se koristiti u slučaju problema sa karticom (greška 2220) ili drugih problema u komunikaciji sa LPFR-om

3. Ruta GET api / v3 / card vraća podatke sa BE o poreskom obvezniku

4. Dnevna statistika o prometu (YYYY-MM-DD) dostupna do 7 dana unazad, kroz rute:

4.1. GET / api / v3 / stats odgovor je 200 OK i JSON sa ukupnim prometom i refundacijom, po svakoj od poreskih stopa i svakom od načina plaćanja za tekući dan

4.2. GET / api / v3 / stats / {date} Datum u YYYY-MM-DD formatu (primer: 2021-12-28) Odgovor je 200 OK ako je datum validan i JSON sa ukupnim prometom i refundacijom, po svakoj od poreskih stopa i svakom od načina plaćanja za tekući dan ili 400 Bad Request za nevalidan datum

5. Ako Calculus Kasa želi da koristi statistiku prodaje po smenama, iz menija Podešavanja potrebno je aktivirati opciju Rad u smenama, posle čega sledeće rute postaju aktivne:

5.1. Statistika prometa za tekuću smenu GET / api / v3 / shift Odgovor je 200 OK i JSON sa ukupnim prometom i refundacijom, po svakoj od poreskih stopa i svakom od načina plaćanja za tekuću smenu

5.2. Statistika prometa za smenu GET / api / v3 / shift / {id} Odgovor je 200 OK i JSON sa ukupnim prometom i refundacijom, po svakoj od poreskih stopa i svakom od načina plaćanja za odabranu smenu ili 400 Bad Request za nevalidan ID smene

5.3. Kraj smene i početak nove smene POST / api / v3 / shift Odgovor je 200 OK i JSON sa ukupnim prometom i refundacijom, po svakoj od poreskih stopa i svakom od načina plaćanja za upravo zatvorenu smenu

Komunikacija sa SUF veb servisima

LPFR eFiskalizator 2022 komunicira sa veb servisima Sistema za upravljanje fiskalizacijom SUF u skladu sa tehničkim vodičem PU. Na početku očitava Api URL iz sertifikata snimljenog u BE. Isti sertifikat se koristi za uspostavljanje TSL sigurne konekcije ka SUF veb servisima. Potom se putem rute api/v3/sdc/token zahteva autorizacioni token. Sva dalja komunikacija se autorizuje uz pomoć dobijenog tokena.

Odmah nakon dobijanja tokena poziva se ruta /api/v3/sdc/commands putem koje se zahtevaju komande sa osnovnim komunikacionim parametrima, adresom NTP servera kao i poreske stope. Tek nakon dobijanja navedenih komandi, LPFR može preći u operativno stanje i primati dalje zahteve za fiskalizacijom.

Na svakih više od 5 minuta poziva se ruta /api/v3/sdc/audit-proof, putem koje se šalje ARP generisan od strane BE. Takođe se šalju i neposlati a fiskalizovani računi na rutu /api/v3/sdc/audit. Ista ruta se poziva i odmah pošto se izvrši fiskalizacija svakog računa.

Komanda PoA (Proof of Audit), kao i druge komande, može stići od PU kao odgovor na svaki od poziva ka SUF veb servisu. Prilikom stizanja komande, ista se bez odlaganja izvršava na BE, i u slučaju potvrdnog odgovora paketi sa uspešno poslatim računima se označavaju kao iščitani, nakon čega je dozvoljeno njihovo brisanje iz lokalne baze podataka. Komande se obrađuju isključivo u pristiglom redosledu. Nakon uspešnog izvršavanja svake od komandi, šalje se potvrda putem SUF veb servisa.

Na svakih 5 minuta LPFR poziva i /api/v3/sdc/notify rutu, čime obaveštava SUF veb servise o svom aktivnom statusu.

Greške i upozorenja

Osim standardnih grešaka definisanih u tehničkom vodiču, eFiskalizator 2022 vraća i sledeće greške i upozorenja do kojih može doći u svakodnevnom radu:

Šifra

Opis

Tip

3000

Nepoznata greška


Greška

3001

Potrebna reinicijalizacija


Greška

3002

Sertifikat istekao


Greška

3003

Iščitavanje nije završeno više od 5 dana


Greška

3004

Razlika između NTP vremena i lokalnog vremena veća od 3 minuta


Greška

3005

Vreme nije sinhronizovano duže od 48 sati


Greška

3006

Datum izdavanja računa mlađi od poslednjeg već fiskalizovanog računa


Greška

3007

RequiestId je već registrovan


Greška

3008

Licenca istekla


Greška

3009

Ne postoji poreska stopa za poslati datum računa


Greška

3010

Na lokalnom skladištu ima manje od 100mb slobodno


Greška

4000

Iščitavanje nije završeno više od 3 dana, manje od 5 dana


Upozorenje

4001

Razlika programskog vremena u odnosu na NTP vreme veća od 1 minuta, manje od 3 minuta


Upozorenje

4002

Sertifikat ističe za manje od 30 dana


Upozorenje

4003

Licenca ističe za manje od 7 dana


Upozorenje

4004

TaxCore API nije dostupan


Upozorenje

4005

Fiskalizacija računa u toku


Upozorenje

4006

Neuspešno kreiran audit paket


Upozorenje

Licenciranje

eFiskalizator 2022, kao komercijalno rešenje za LPFR, poseduje mehanizam licenciranja opisan u ovom poglavlju.

Licence se izdaju za svaku instalaciju LPFR-a u formatu jedinstvenog koda dužine 20 karaktera. Licence mogu važiti 1 mesec, 3 meseca, 6 meseci ili godinu dana. Prilikom prve instalacije i ubacivanja bezbedonosnog elementa, LPFR će poslati podatke: PIB i JID do licencnog servera, nakon čega će automatski biti generisana probna licenca sa probnim periodom važenja.

Nakon toga, potrebno je da se kupi licenca za naredni vremenski period.

Nakon instalacije neophodno je da korisnik pošalje e-poštu na adresu podrska@calculus.rs sa sledećim podacima:

 • Poreski identifikacioni broj (PIB)
 • Jedinstveni identifikator (JID)

Navedene informacije se mogu pročitati sa statusnog ekrana LPFR aplikacije. Nakon registrovane uplate licenca će biti prosleđena putem emaila i aktivirana na licencnom serveru. U slučaju nemogućnosti kontaktiranja licencnog servera, licenca se može aktivirati i ručno, putem opcije Ručna aktivacija licence iz sekcije za inicijalizaciju.

Ukoliko je licenca validna, dobiće potvrdu i u statusnoj liniji će biti prikazana aktivna licenca sa datumom isticanja. U suprotnom, korisnik će dobiti grešku i zahtev da pokuša ponovni unos licence.

Prilikom svakog novog dana, LPFR će podsetiti korisnika koliko je još dana ostalo do isteka licence ukoliko je ostalo manje od 7 dana do isteka licence, vidi sliku.

Ručni unos licence

SOFTVERSKI LPFR - FoxCreek ESDC

Uputstvo za instalaciju i integraciju sa Calculus Kasom ver.950/2022.A

DEFINICIJE
Podrazumevani port za LPFR FoxCreek ESDC je 7788
http://localhost:7788
(vidi sliku)

Podrazumevani port za eFiskalizator 2022

Potrebno za rad LPFR-a:
 • Microsoft Windows + .Net Framework 4.6.1. Preproručene verzije – 64 bit Windows OS 7 (SP1 6.1.7601), Windows 8.1 ( (Upd.1) 6.3.9600; 6.2.9200; 6.3.9200), Windows 10 (od 10.0.10240 do (21H2) 10.0.19044); Windows 11 ( (2021) 10.0.22000)
 • Intel/AMD CPU, 2GB RAM
 • 10MB za instalaciju
 • 100MB dodatnog prostora
NAPOMENA
Ukoliko koristte 32 bit Windows 7 i noviji, obavezno u e-pošti navedite taj podatak kako bismo Vam obezbedili neophodna ažuriranja.

Autorizovani LPFR FoxCreek ESDC instalacioni fajl preuzmite klikom na link koji ste dobili u e-pošti od Calculusa doo. Neautorizovanu verziju možete preuzeti sa linka: Release.zip.

Instalacija FoxCreek ESDC LPFR-a

Instalacija na lokalni Microsoft Windows sistem

Pokrenite Setup.exe i pratite dalja uputstva ispisana u prozoru instalacije. Nakon instalacije FoxCreek-CP softvera, aplikaciju pokrenuti putem ikonice na desktopu.

Otvorite START meni u Windows operativnom sistemu, i potražite FoxCreek CP aplikaciju. Pokrenite je kao administrator, vidi sliku.

Instalirana FoxCreek aplikacija

Nakon prvog pokretanja FoxCreek-CP aplikacije, konfigurišete, preuzimate i ažurirate sve druge potrebne komponente LPFR-a. Među njima su http server koji omogućuje komunikaciju između Calculus Kase ber.950/2022.A i LPFR-a, kao i Audit windows service, koji služi za automatizovano slanje fiskalizovanih računa (Audit izveštaja) u SUF.

FoxCreek SDC LPFR omogućuje sledeće:

 • Identifikaciju privrednih subjekata putem sertifikata skladištenog u BE
 • Preuzimanje poreskih grupa sa SUF-a prilikom svake inicijalizacije
 • Korišćenje bezbednosnog elementa za potpisivanje računa
 • Obračun poreza prema stavkama pristiglim na LPFR iz Calculus Kase
 • Skladištenje fiskalizovanih računa
 • Komunikaciju sa SUF-om uz upotrebu https protokola, sertifikata i tokena
 • Periodično ili ručno izvršavanje svih komandi pristiglih od SUF-a
 • Redovno dostavljanje (iščitavanje) podataka na SUF
 • Preuzimanje dokaza o iščitavanju (DI) od SUF-a
 • Bezbednosnom elementu dostavlja dokaz o iščitavanju odmah po preuzimanju podatka
 • Sinhronizaciju sistemskog vremena sa NTP serverom

Pokretanje aplikacije nakon uspešne instalacije, vidi sliku:

Početni ekran FoxCreek-CP aplikacije

Za prelazak na naredni ekran koristiti miš ili tastaturu (enter).

Pritiskom na dugme ESC, uvek ćete biti odjavljeni i vraćeni na početni ekran. Ukoliko je prethodno LPFR bio aktivan, nastavite sa radom, dok će samo Kontrolna tabla biti zaključana.

Konfigurisanje FoxCreek ESDC LPFR-a

Verifikacija PIN-a

Pre svakog pokretanja LPFR-a, potrebno je da unesete PIN za Vaš bezbednosni element.

U predviđeno polje unesite vaš PIN za pristup Bezbednosnom elementu. Nakon toga pritisnite dugme Napred, ili ENTER na tastaturi, vidi sliku.

Unos pina

VAŽNO
Ukoliko unesete pogrešan PIN, proverite podatke koji ste dobili od Poreske uprave.

Stalna komunikacija sa bezbednosnim elementom

FoxCreek SDC podržava sve vrste čitača Iso7816 smart kartica, bilo u standardnom (full-size) format, ili drugom formatu podržanom od strane vašeg operativnog sistema. Aplikacija održava stalnu komunikaciju sa smart karticom, i po potrebi očitava podatke kao što su sertifikat privrednog subjekta, TaxCore ključ za šifrovanje podataka i druge podatke neophodne za fiskalizaciju računa i komunikaciju sa Sistemom za upravljanje fiskalizacijom (SUF).

Nije moguće fiskalizovati račune preko LPFR-a bez prethodno očitanog bezbednosnog elementa i verifikovanog PIN koda.

Konfigurisanje LPFR sistema

Putem konfiguracionog panela, podešavamo sve neophodne parametre za funkcionisanje komponenti (mikroservisa) potrebnih za rad LPFR-a i komunikaciju sa Calculus Kasom i SUF-om, vidi sliku.

Na slici je prikazan funkcionalan LPFR, sa svim instaliranim komponentama

VAŽNO
Ukoliko pokrećete LPFR prvi put nakon instalacije, neophodno je da konfigurišete aplikaciju klikom na dugme OPCIJE.

Podešavanje IP adrese i porta za http web server

Ukoliko je potrebno da LPFR bude dostupan programu Calculus Kasa koji je instaliran na lokalnom računaru, za IP adresu koristite localhost, a port 7788 možete zameniti ukoliko je već zauzet. Ukoliko želite da LPFR bude dostupan aplikacijama u lokalnoj mreži, unesite ručno IP adresu vašeg računara (npr. 192.168.1.3), vidi sliku.

Podešavanje IP adresa i portova

U polje IP address unesite IP adresu računara, localhost, ili *. U polje NotificationService.Port unesite port na kom će servis biti aktivan. U polje SDCService.Port unesite port za LPFR web servis. Za nesmetano funkcionisanje LPFR web servisa, neophodno je da bude dostupno najmanje 100MB prostora.

VAŽNO
Ukoliko pristupate sa računara iz LAN-a, proverite da li su odgovarajući portovi otvoreni u vašem zaštitnom zidu (Firewall).

Podešavanje foldera SDC web servisa

Da biste omogućili instalaciju ažuriranja, izaberite folder na vašem računaru, gde će komponente (servisi) biti otpakovane i instalirane. Da biste završili sa podešavanjima, pritisnite Snimi, vidi sliku.

Unos putanja

Unesite putanju na kojoj želite da instalirate LPFR komponente. Ukoliko ti folderi ne postoje, biće kreirani tokom instalacije.

VAŽNO
Za nesmetano funkcionisanje LPFR web servisa, neophodno je da bude uvek najmanje 100mb prostora na raspolaganju.

Instalacija i ažuriranje LPFR komponenti

LPFR se može ažurirati u bilo kom momentu preko FoxCreek-CP aplikacije. Nove verzije, dodatke i drugo, preuzimate klikom na dugme AŽURIRAJ SOFTVER, (vidi sliku).

Ažuriranje softvera

VAŽNO
Da biste nastavili dalje, prethodno proverite da li ste podesili sve što je potrebno u opcijama.

Izabor komponenti za ažuriranje ili instaliranje

Izaberite komponentu koju ažurirate ili instalirate, vidi sliku.

Komponente za ažuriranje i instaliranje

Izaberite neku od ponuđenih opcija:

 • FoxCreek SDC Standalone
 • FoxHound Windows Service

Kliknite na DALJE ako želite da nastavite sa instalacijom, ili NAZAD ukoliko želite da se vratite na prethodni ekran.

Izabor verzije softvera

Izaberite verziju softvera i pritisnite dalje, vidi sliku.

Izbor verzije za preuzimanje

Izaberite neku od ponuđenih opcija:

 • 1.0.2.25
 • 1.0.2.24
 • ....

Kliknite na DALJE ako želite da nastavite sa instalacijom, ili NAZAD ukoliko želite da se vratite na prethodni ekran. Kliknite na dugme DALJE da nastavite instalaciju, vidi sliku.

Nastavak instalacije

Ukoliko ste spremni za instalaciju odabrane komponente, pritisnite na dugme DALJE.

VAŽNO
Možete se vratiti na prethodni ekran, klikom na dugme IZBOR VERZIJE.

Kraj instalacije

Uspešno ste instalirali novu verziju, vidi sliku.

Poruka o kraju instalacije

Kliknite na dugme OPEN FOLDER da biste prikazali sadržaj foldera u kojem je instalacija izvršena.

Klikom na dugme NAZAD, vraćate se na početni ekran Kontrolne table

Upravljanje FoxCreek ESDC LPFR-om

Da bi LPFR postao funkcionalan i vidljiv aplikacijama u lokalnoj mreži, neophodno je pokrenuti FoxCreek LPFR web i windows servise, pritiskom na dugme Pokreni LPFR (Connect SDC), Pokreni Server (Notifikacije) i Pokreni Audit (servis za komunikaciju sa SUF-om). Za fiskalizaciju računa, nije potrebna stalna internet veza, vidi sliku

Pokretanje veb servisa

Nakon uspešne instalacije i konfigurisanja svih komponenti LPFR-a, možete početi sa radom.

Da biste pokrenuli željene LPFR komponente, neophodno je da kliknete na dugme:
 1. Pokreni LPFR,
 2. Pokreni Server,
 3. Pokreni Audit.

Fiskalizacija i slanje računa (očitavanje) putem BE

LPFR za potpisivanje svih računa, koristi isključivo bezbednosni element, i putem APDU komandi preuzima podatke kao što su brojač, digitalni potpis, sertifikat, serijski broj, PIB, javni ključ i sve što je neophodno za fiskalizaciju računa i skladištenje šifrovanih datoteka spremnih za dalje očitavanje.

Slanje Audit dataoteka (očitavanje), sinhronizacija sata, izvršavanje komandi, dnevnih izveštaja sa nuliranjem, može se izvršiti u bilo kojem momentu tokom radnog dana. Putem adminstrativnog panela, dobijamo pristup setu LPFR komandi koje se mogu izvršiti.

Komande se izvršavaju asinhrono, tako da ne ometaju fiskalizaciju novih računa. LPFR nema ograničenja u broju računa koje može fiskalizovati i skladištiti bez internet konekcije, i to zavisi isključivo od kapaciteta računara i operativnog sistema korisnika.

LPFR čuva sve podatke o fiskalizovanim računima na lokalnom disku (hard disk, USB, flash memorija itd), i može im se pristupiti i nakon gubitka napajanja električnom energijom.

Informacije o verziji softvera

Preuzimanje informacije o verziji softvera može se izvršiti u Administrativnom panelu, klikom na dugme Informacije o verziji. Takođe se može videti i u statusu LPFR web servisa. Nakon uspešnog preuzimanja podataka iz LPFR servisa, verzija i naziv softvera će biti prikazan u desnom delu prozora, vidi sliku.

Informacije o softveru

Verzija aplikacije će biti prikazana i putem sistemskih notifikacija koje se prikazuju u desnom donjem uglu vašeg ekrana unutar Windows operativnog sistema.

Notifikacije na ekranu

Sve dodatne informacije o operacijama koje se asinhrono izvršavaju od strane LPFR-a, kao što je slanje Audit paketa, kao i Proof of Audit zahteva, prikazuju se na ekranu korisnika putem sistemskih notifikacija. Ovaj način prikazivanja poruka, kompatibilan je sa svim Microsoft Windows operativnim sistemima, bez ikakve dodatne konfiguracije od strane korisnika.

Preuzimanje komandi i poreskih grupa

LPFR putem Sistema za upravljanje fiskalizacijom, prilikom prvog pokretanja LPFR-a sa novom smart Poreskom karticom, preuzima token za pristup SUF-u, a zatim komande za konfigurisanje, poreske grupe i druge podatke za svaki novi bezbednosni element koristeći sertifikat preuzet iz BE za identifikaciju. Preuzimanje i izvršavanje komandi, kao i slanje odgovora se vrši automatski, periodično, a moguće je izvršiti i ručno preuzimanje putem administrativnog panela, vidi sliku.

Preizimanje komandi i podataka

Preuzimanje komandi sa SUF-a možete započeti i ručno, klikom na dugme Get Commands (Preuzmi komande).

Sinhronziacija sistema sa NTP serverom

Obaveza svakog poreskog obaveznika je da sinhronizuje datum i vreme lokalnog sistema sa NTP serverom, na svakih 48 sati. Ova operacija se izvršava asinhrono, pritiskom na dugme Sync clock. Nakon uspešnog izvršavanja komade, vreme će biti ažurirano, vidi sliku.

Sinhronizacija sistema

Sinhronizaciju sata sa NTP serverom, možete započeti i ručno, klikom na dugme Sync clock (Sinhronizuj sat).

Ručno pokretanje ciklusa slanja audit fajlova na SUF

U slučaju da je potrebno ručno pokrenuti isporuku Audit fajlova na SUF, to je moguće uraditi pritiskom na dugme Start audit. Nakon uspešno izvršene komande, LPFR će vratiti podatke o svim Audit fajlovima koji još uvek nisu isporučeni na SUF, a zatim će se pokušati ponovno slanje. Ova akcija je asinhrona, i rezultat će biti prikazan na ekranu korisnika nakon dobijanja odgovora SUF-a, vidi sliku.

Ručni ciklus slanjana SUF

Slanje audit fajlova na SUF, možete započeti i ručno, klikom na dugme Start audit (Pokreni audit)

Izvršavanje komandi

Da bismo učitali komande i druge neophodne podatke za rad ili konfigurisanje LPFR-a, potrebno je pritisnuti dugme Execute from USB. Na ovaj način, LPFR-u će biti poslat signal da pretrazi prenosivi disk (usb memoriju) za komandama za aktivni bezbednosni element, vidi sliku.

Izvršavanje komandi

Neizvršene komande za vaš bezbednosni element, koje se nalaze na eksternom disku, možete izvršiti klikom na dugme Execute from USB (Uvoz komandi)

Preuzimanje Proof of Audit odgovora

Da bismo proverili da li ima neizvršenih komandi na portalu SUF-a, potrebno je pritisnuti dugme Notify commands. Ukoliko su prethodno svi Audit fajlovi poslati u SUF, komanda za nuliranje prometa automatski će se izvršiti nakon odgovora SUF-a, vidi sliku.

Preuzimanje komandi

Preuzimanje komandi sa SUF-a, tj odgovora na zahtev za Dokaz o isčitavanju (DI), kao i druge komande za LPFR, možete preuzeti klikom na dugme Notify commands (Preuzmi komande).

Slanje novog proof of Audit request-a

Slanje zahteva za nuliranje tekućeg prometa, može se započeti pritiskom na dugme Proof of Audit. Na ovaj način LPFR-u se šalje signal da je neophodno poslati podatke o prometu na SUF. Ova operacija obuhvata ukupan promet do momenta izvršavanja ove komande, vidi sliku.

Slanje zahteva

Zahtev za Dokaz o isčitavanju (DI), možete poslati na SUF, klikom na dugme Proof of Audit.

Registracija i ažuriranje licence

Registracija i ažuriranje licence, vidi sliku.

Registracija licence

Informacije o vašoj licenci možete dobiti na About stranici koja se otvara pritiskom dugmeta F1 na vašoj tastaturi. Registracija LPFR-a i vaše bezbednosnog elementa se vrši klikom na dugme Register (Registruj se).

Ukoliko prvi put koristite Rcl FoxCreek E-SDC sa vašim bezbednosnim elementom, neophodno je da registrujete licencu. Otvorite About panel pritiskom F1 na tastaturi, a zatim klikom na dugme Registruj se inicirate process registracije. Ako je registracija uspešna, vaša licenca biće aktivirana prilikom narednog pokretanja LPFR-a.

Svaka licenca je vezana za jedan privredni subjekat (PIB/Naziv/Registarski broj), i može se koristiti na neograničenom broju bezbednosnih elemenata tog subjekta.

Najčešće postavljana pitanja

 • Da li je za korišćenje LPFR-a potrebna smart kartica?

  Da biste omogućili rad LPFR-a, u vaš čitač kartica neophodno je umetnuti smart karticu (bezbednosni element) koji ste dobili od Poreske uprave, a zatim i verifikovati vaš PIN pokretanjem FoxCreek-CP aplikacije.

 • Kako se pristupa panelu za konfiguraciju LPFR-a?

  Za pristup LPFR kontrolnom panelu, potrebno je pokrenuti FoxCreek ESCP aplikaciju, i uneti PIN vaše kartice.

 • Kako da pokrenem LPFR mikroservise?

  Ukoliko je potrebno, putem kontrolnog panela, pokrenite željene komponente (mikroservise) LPFR-a, a zatim nastaviti sa radom.

 • Mogu li da ručno pošaljem Audit fajlove na portal poreske?

  Iščitavanje podataka (audit) se vrši automatzivano putem https protokola, a identifikacija klijenta se vrši putem sertifikata koji su jedinstveni za svaki bezbednosni element.
  • Slanje se vrši periodično i obavlja potpuno automatski, bez potrebe za intervencijom korisnika.
  • Ručno slanje podataka na SUF
   • Poreski obaveznik, slanje može izvrisiti i ručno, izvozom Audit fajlova iz memorije LPFR-a na eksterni disk, a zatim preuzete fajlove može priložiti na portal SUF-a sa bilo kog računara koji ima pristup internet.
  Pored toga, moguće je i ručno dostavljanje Audit fajlova na portal Poreske uprave.

  Klikom na dugme LOKALNO IŠITAVANJE pokrenućete proces izvoza neophodnih fajlova koje zatim trebate ručno uploadovati na portal Poreske uprave.

 • Kako da promenim IP adresu LPFR mikroservisa?

  Otvorite FoxCreek-CP aplikaciju, unesite PIN i pristupite panelu za izmenu opcija klikom na dugme OPCIJE. Ukoliko koristite LPFR samo na lokalnom računaru (POS je instaliran na istom računaru), umesto IP adrese, upisati localhost. U polje port upisujete željeni port na kome će LPFR biti aktivan.

 • Ukoliko je potrebno da LPFR bude dostupan samo da određenoj IP adresi i portu, upišite ručno željenu vrednost.

  Ukoliko vaš računar ima više IP adresa (npr VPN konekcija, WIFI, LAN itd.), i želite da LPFR bude dostupan na adresama koje su u različitom opsegu, umesto IP adrese upisati *.

Virtuelni PFR za Online prodaju

Virtualne procesore fiskalnih računa (VPFR), se nalazi u mreži Poreske uprave. Podrazumeva se da VPFR koji se nalazi na serverima Poreske uprave (i besplatan je za korišćenje), poreski obveznici mogu koristiti samostalno samo prilikom online prodaje.

Bezbednosni element za VPFR predstavlja fajl (sa sertifikatom) koji se dobija preko portala Poreske uprave i koji je jedinstven za svaki VPFR.

Fajl sa sertifikatom se može koristiti isključivo za "online" trgovinu obzirom da je ova delatnost oslobođenja obaveze da poseduje LPFR.

VPFR za maloprodajni objekat

U maloprodaji obveznik fiskalizacije ima mogućnost korišćenja VPFR koji se nalazi na serverima Poreske uprave, ali samo uz obavezno korišćenje minimalno jednog LPFR po prodajnom objektu. Dakle, svaki obveznik je obavezan da u svakom od svojih prodajnih objekata ima bar jedan elektronski fiskalni uređaj koji koristi lokalni procesor fiskalnih računa, i da obezbedi njihov kontinuirani rad koji će omogućiti izdavanje fiskalnih računa čak i u slučaju prekida internet veze (podrazumeva se stalna internet veza u svim objektima).

Middleware POS2SDC


POS2SDC je Middleware namenjen integraciji POS aplikacije CALCULUS KASA ver.950/2022.A i Procesora Fiskalnih Računa (PFR). PFR može biti lokalni ili virtualni. Program POS2SDC iz serije rešenja M.R.S. - MetaLINE RETAIL Solutions razvila je METADATA d.o.o. (info@metadata.rs). Lokalni PFR može biti hardverski ili softverski. Electronski fiskalni uređaj (EFU) se sastoji iz jednog elektronskog sistema za izdavanje računa (ESIR), jednog procesora fiskalnih računa (PFR) i bezbednosnog elementa (BE) - sve povezano u jedan elektronski sistem.

ESIR Calculus Kasa se sastoji iz POS aplikacije KASA i middleware aplikacije POS2SDC.

POS2SDC program je middleware ( međuprogram) - između:

 1. aplikacije Calculus Kasa (ESIR)
 2. i
 3. procesora fiskalnih računa koji može biti lokalni ili virtuelni.
Po završenoj instalaciji ERP Calculusa 12 instalirana je POS aplikacija Kasa. Zatim je potrebno da pokrenete instalaciju aplikacije POS2SDC. Prilikom pokretanja programa Calculus Kasa automatski se u pozadini pokreće program POS2SDC i ostaje aktivan u modu osluškivanja - listening sve dok ne zatvorite program Calculus Kasa. Kada se pokrene POS2SDC, postaje "nevidljiv" za korisnika i ne utiče na svakodnevni rad.

Ukratko, POS2SDC prosleđuje vaše podatke o računu (prodate artikle, načine plaćanja i neke konstante) u procesor fiskalnih računa (PFR), čeka da PFR verifikuje podatke, potpiše podatke koristeći privatni ključ poreskog obveznika, proverava limite, ažurira brojače, generiše interne podatke, priprema podateke za štampu, kodira fiskalne podatke sa simteričnim ključem poreske uprave, čuva ih, za kasnije slanje u sistem za upravljanje fiskalizacijom (SUF) i vraća fiskalni račun programu POS2SDC.

POS2SDC zatim prosleđuje (vraća) fiskalne podatke u ESIR za štampu fiskalnog računa uključujući i QR kod koji sadrži verifikacioni URL.

Zahtevi za instalaciju

OPERATIVNI SITEM

POS2SDC je razvijen za 32-bit ili 64-bit Windows OS (7, 8.1, 10, 11, ...).

Operativni sistem Windows

Verzija

Windows 11 (2021)

10.0.22000

Windows 10 (20H2)

10.0.19042

Windows 8.1 (Upd.1)

6.3.9600

Windows 7

SP1 6.1.7601


Za sve OS važi da u kontrolnom panelu (eng. Control Panel) u prozoru za regionalna setovanja (eng. Region Setting) u listiću "Administrative" postavite opciju "Language for non-unicode characters" na vrednost "Serbia Latin" i da polje za potvrdu "BETA USE UTF-8 for nonunicode language support" bude NE potvrđeno (uncheck:) (vidi sliku).

Regionalni parametri

RAČUNARSKA OPREMA (HARDVER)

Procesor: Celeron, Pentium, DualCore, QuadCore
Memorija: 2 GB or higher (4 GB preporučeno)
Tvrdi disk: 1,0 GB slobdnog prostora
Grafička kartica: rezolucija minimum 1024 x 768, minimum 256 boja

Preporučuje se besprekidno napajanje UPS (eng. Uninterrupted Power Supply) i hlađenje što boljeg kvaliteta.

Instalacija POS2SDC

Preuzmite autorizovani instalacioni fajl POS2SDC_SETUP_r10.EXE klikom na link u e-pošti koju ste dobili od Calculusa doo.

Neautorizovanu instalaciju POS2SDC preuzmite klikom na link:

POS2SDC_SETUP_r10.EXE.

Najnoviji upgrade POS2SDC kao autoraspakivajuću arhivu preuzmite sa linka:

POS2SDC_SE.exe.


Instalaciona procedura zahteva pristup sistemskim folderima Windows-a, tako da instalaciju možete pokrenuti samo sa nalogom koji ima dodeljena administratorska prava. Ako Vaš nalog nema administratorska prava, na OS Windows Server-u 2003, instalaciju možete pokrenuti sa "Run as ...", a na Visti, Windows Server-u 2008 i Windows-u 7, 8, 10 i 11 operativnim sistemima će sam ponuditi da pokrenete instalaciju sa drugim korisničkim nalogom ili ga možete pokrenuti sa "Run as administrator".

NAPOMENA
Obratite pažnju na to da na Visti i novijim Windows-ima, ako je isključen UAC (User Account Control), komanda "Run as administrator" nema nikakvog efekta, iako je Windows nudi i pokreće program.

Procedura preuzimanja i instalacije POS2SDC:
 1. Preuzmite instalacioni fajl POS2SDC_SETUP_r10.EXE sa matičnog sajta www.calculus.rs.
 2. Zatvorite sve otvorene aplikacije na Vašem računaru i kao administrator pokrenite proces istalacije dvoklikom na fajl "POS2SDC_SETUP_r10.EXE".
 3. U siguronosnom dijalog prozoru prihvatite instalaciju.
 4. Prihvatite Ugovo o licenci i kliknite na "Next" (vidi sliku).

  POS2SDC instalacija - licenca

 5. Prihvatite folder C:\POS2SDC kao podrazumevani, kliknite ne "Next" (vidi sliku).

  POS2SDC instalacija - licenca

 6. Instalacioni program će prikazati root folder, kliknite na "Install" (vidi sliku).

  POS2SDC instalacija - licenca

 7. Ispratite tok instalacije koji će trajati nekoliko trenutaka (vidi sliku).

  POS2SDC instalacija - licenca

 8. Instalacija je završena (vidi sliku).

  POS2SDC instalacija - licenca

 9. Neautorizovani upgrade za midlleware POS2SDC autoraspakivajući fajl možeze preuzeti sa linka: POS2SDC_SE.exe

  Dvokliknite na samoraspakivajuću EXE datoteku POS2SDC_SE.exe kako biste je raspakovali.
Iz foldera C:\POS2SDC\RunTime\ pokrenite POS2SDC.EXE (sa ili bez parametara). Ako je POS2SDC aktiviran pojaviće se ikonica u SysTray.

Konfiguracija POS2SDC

Ukoliko je vaš PC povezan na internet, provera licence je automatizovana putem web servisa. Ukoliko Vaša interna politika sigurnosti mreže, ne dozvoljava izlazak van VPN-a, kopirajte dobijeni Licence file u C:\POS2SDC\ApplData.

TIP LICENCE

Pretplatna licenca je kompletno funkcionalna licenca ograničenog trajanja od 12 meseci. Važi za rad u produkcionom okruženju (SUF Produkcija). Licenca uključuje sve minor verzije (10.x.xxx), i podršku trećeg nivoa (pristup najvišem nivou informacija o softveru) putem e-pošte. Ova licenca je komecijalna, i nakon isteka perioda važenja, može se obnoviti.

ISTEK LICENCE

Licence UVEK ističe u Ponedeljak u 23:59:59, tj. kada startujete program sledećeg jutra, neće raditi. Ukoliko licenca ističe Utorak, Sreda, Četvrtak, pomera se unazad na ponedeljak. Ukoliko licenca ističe u Petak, Subota, Nedelja, pomera se unapred na ponedeljak.

VAŽNO
Petnaest (15) dana pre isteka licence, pojavljivaće se poruka upozorenja o isteku licence. Provera važnosti licence ja automatizovana. IT administrator bi trebalo da omogući POS2SDC aplikaciji pristup ka linku: metadata.rs.

Sistem foldera

C:\POS2SDC (u Registry bazi: )

+---ApplData
| POS2SDC.ini (User Settings)
| 100205629_R5YQ7M3W.lic (license file TIN_SERNUM) ukoliko je neophodno.

+---DataBase
| | POS2SDC.mlf (u Registry bazi: DB_Fullname)
| +---ArchiveDB
| | POS2SDC.mlf.2021-11-12
| +---BackupDB
| | POS2SDC.mlf.2021-11-12
| +---ClearDB
| POS2SDC.mlf
| +---Certificate

+---ExchData (u Registry bazi: Exchange_Root)
| +---Archive za original fatoteke
| +---Export za exportovane datoteke
| +---SDC_Inp podaci koji se šalju ka PFR
| +---SDC_Out podaci koje vraća PFR

+---Logs
| POS2SDC_log.txt (opšti log)
| Started_log.txt (vreme kada je POS2SDC start / stop)

+---Others
| +---Commands
| Archive_DB.cmd (za arhiviranje bazePOS2SDC.mlf)
| CopyClear_DB.cmd (za oporavak baze POS2SDC.mlf)
| Delete_ERR.cmd (brisanje datoteka sa greškama /SDC_OUT)
| Midas.cmd (za aktiviranje MIDAS komponente)
| +---Scripts
| Archive_DB.vbs (Script za arhiviranje POS2SDC.mlf)
| CopyClear_DB.vbs (Script za oporavak baze POS2SDC.mlf)
| POS2SDC_Win32.reg (Win32 registry)
| POS2SDC_Win64.reg (Win64 registry)
| +---UserDocumentation

+---RunTime
| POS2SDC.exe (Izvršni program)

+---TempDir

+---Utility_SA
| TeamViewer-QS.exe (freeware za udaljenu podršku)
| 7ZIP.exe (freeware za ZIP/UNZIP)

Pokretanje POS2SDC

Pre pokretanja POS2SDC programa, OBAVEZNO prvo pokrenite odabrani L-PFR. Obratite pažnju na boju ikonice, (vidi sliku).

 • ako je ikonica CRVENA, ne postoje uslovi za rad, i NE POKREĆITE POS2SDC,
 • ako je ikonica ŽUTA, možete pokrenuti POS2SDC, jer će on poslati PIN ikonica postaje zelena,
 • ako je ikonica ZELENA, znači da je PIN već unet, odnosno POS2SDC aktivan, vidi sliku.

 • Boje ikonica POS2SDC
Napomena za gornju sliku: Ikonica zavisi od odabranog L-PFR-a.

Interaktivni način rada (Meni)

U interaktivnom načinu rada definišete radno okruženje (virtuelno ili lokalno), kao i izbor sertifikata sa kojim želite da radite. Takođe je namenjen za ručno testiranje računa, za analizu odgovora od PFR, i pripremu zahteva za izmenama u Vašoj POS aplikaciji.

U ovom način rada možete generisati primere sa ili bez Calculus Kase, praveći različite kombinacije, testirati različite tipove računa. U interaktivnom načinu rada možete testirati oba okruženja (virtuelni ili lokalni PFR).

KORISNO JE ZNATI
Kada koristite program Calculus Kas ne morate koristiti interaktivni način rada sa POS2SDC.

Interaktivni način rada sa komandne linije možete pokrenuti unosom sledeće komande bez dodatnih parametara:

RUN POS2SDC.EXE

Pri pokretanju programa u SDC_OUT folder šaljemo file:
start_info.txt

OK, Datum-vreme što znači da POS2SDC počinje sa radom
ili
ERR, Datum-vreme što znači da POS2SDC ne može da počne sa radom

Pri stopiranju programa (komanda STOP-POS2SDC) u SDC_OUT folder šaljemo file:
stop_info.txt

OK, Datum-vreme što znači da POS2SDC prekida sa radom
ili
ERR, Datum-vreme što znači da POS2SDC nije uspeo

Listening način rada (kao servis) - sa LPFR sertifikatom

Uvek kada pokrenete program Calculus Kasa, u pozadini se (kao servis) automatski pokreće program POS2SDC u "skrivenom" (listening) načinu rada u modu SUF Produkcija.

"Skriveni" način rada kada program POS2SDC osluškuje (eng. listening) sa komandne linije možete ručno pokrenuti unosom sledeće komande za rad sa virtuelnim procesorom fiskalnih računa (V-PFR):

RUN POS2SDC.EXE softcode PAK

NAPOMENA
PAK je uvek 6 znakova. Lozinka je softcode

"Skriveni" način rada kada program POS2SDC osluškuje (eng. listening) sa komandne linije možete ručno pokrenuti unosom sledeće komande za rad sa lokalnim procesorom fiskalnih računa (L-PFR):

RUN POS2SDC.EXE softcode PIN
NAPOMENA
PIN je uvek 4 cifre. Lozinka je Softcode

Listening način rada (kao servis) - sa VPFR sertifikatom

"Skriveni" način rada kada program POS2SDC osluškuje (eng. listening) sa komandne linije možete ručno pokrenuti unosom sledeće komande za rad sa virtuelnim procesorom fiskalnih računa (V-PFR):

RUN POS2SDC.EXE softcode PAK JID (sertifikata)

NAPOMENA
PAK je uvek 6 slovnih znakova. Lozinka je softcode

Listening način rada POS2SDC u RDC okruženju

Prilikom rada ESIR Calculus Kase preko Remote Desktop Connections (RDC), POS2SDC i LPFR instaliraju na lokalni računar. Na udaljenom računaru potrebno je da se u inicijalni fajl pop97.ini koriguju putanje, kao u primeru koji sledi:

To=\\tsclient\C\POS2SDC\ExchData\SDC_Inp\
From=\\tsclient\C\POS2SDC\ExchData\SDC_Out\
Arh=\\tsclient\C\POS2SDC\ExchData\Archive\

Obzirom da je ERP Calculus12 instaliran na udaljenom računaru, ESIR Calculus Kasa ne može automatski da pokrene POS2SDC koji je instaliran na lokalnom računaru, i mora se pokrenuti ručno pre pokretanja programa ESIR Calculus Kasa. Na udaljenom računaru potrebno je da u inicijalnom fajlu pop97.ini isključite automatsko pokretanje POS2SDC, kao u primeru koji sledi:

RunFromCalculus=N
CloseFromCalculus=N

Za rad ESIR Calculus Kase preko Remote Desktop Connections (RDC) neophodno je da pokrenete POS2SDC kao "skriveni" proces. Sa komandne linije ručno pokrenite POS2SDC unosom sledeće komande za rad sa lokalnim procesorom fiskalnih računa (L-PFR):

RUN POS2SDC.EXE softcode PIN JID (sertifikata)

NAPOMENA
PIN je uvek 4 cifre. Lozinka je Softcode

Primer sekcije u pop97.ini za ESIR Calculus Kasa koji se pokreće na RDC:

[OPCIJE KASE]

Runtime=C:\POS2SDC\RunTime\
RunSoftcode=softcode
Exe=POS2SDC.exe
RunFromCalculus=N
CloseFromCalculus=N
To=\\tsclient\C\POS2SDC\ExchData\SDC_Inp\
From=\\tsclient\C\POS2SDC\ExchData\SDC_Out\
Arh=\\tsclient\C\POS2SDC\ExchData\Archive\
Vreme=20000
AutoKopijaPovrata=D
PrefiksBLNALU=BU
BezStampeNakonFisk=N

Način povezivanja u produkciono okruženje

VAŽNO
Za rad u produkcionom okruženju morate posedovati sve neophodne korisničke sertifikate.

POS2SDC je spreman da poveže Calculus Kasu na bilo koji raspoloživi PFR, vidi sliku:

V-PFR POVEZIVANJE

Kod sistema sa rigoroznom security policy IT administrator mora da dozvoli pristup ka linku: https://suf.purs.gov.rs

L-PFR povezivanje:
http://localhost:8058
ili na primer
http://192.168.0.010:8058
NAPOMENA
Različiti L-PFR uređaji imaju različite podrazumevane portove.

POS2SDC – meni i komande

Kod prijave na POS2SDC podrazumevana lozinka za interaktivan način rada je "login". Ukoliko radite sa lokalnim procesorom fiskalnih računa (L-PFR) posle logovanja unesite PIN kod (sastoji se uvek od 4 cifre). Ukoliko radite sa virtuelnim procesorom fiskalnih računa (V-PFR) unesite PAK kod (koji uvek sadrži 6 slova).

Calculus pravilo: Svako ponovno pokretanje programa Calculus Kasa ili programa POS2SDC, zahteva ponovni unos PAK/PIN koda. Ukoliko kasir zaboravi PAK/PIN kod, dalji rad sa Calculus Kasom nije moguć. Iz tog razloga rukujte sa njima pažljivo. Ukoliko "izgubite" PAK/PIN, morate podneti novi zahtev da dodelu sertifikata po standardnoj proceduri, vidi sliku:

Prijava

NAPOMENA
Kada završite sa početnim podešavanjima u programu POS2SDC, obavezno promenite lozinku.

Glavni meni

Sa leve strane prozora nalazi se glavni meni aplikacije. POS2SDC omogućava rad Calculus Kase sa virtuelnim (V-PFR) i lokalnim (L-PFR) procesorima fiskalnih računa. U interaktivnom načinu rada, možete podesiti radno okruženje u zavisnosti od izabranog LPR (lokalnog ili virtuelnog), vidi sliku:

Glavni meni POS2SDC

Meni 1 - Sertifikati (inicijalizacija):

Meni "1. Sertifikati" omogućava podešavanje radnog okruženja za oba tipa procesora fiskalnih računa: L-PFR i V-PFR, vidi sliku:

Sertifikati

Radno okruženje sadrži sledeće podatke: naziv programa i verziju, sertifikat, poslovni prostor, okruženje, tip veze i URL, vidi sliku:

Radno okruženje POS2SDC

Radni sertifikati - 5. Radni CERT:
Prvi korak je izbor načina rada: sa L-PFR ili sa V-PFR.

Zatim registrujte u POS2SDC odgovarajući sertifikat (na Smart kartici ili u obliku), vidi sliku:

Izbpr načina rada POS2SDC

V-PFR (Virtuelni Procesor Fiskalnih Računa) radi sa sertifikatom koji se nalazi u datoteci sa ekstenzijom (.p12 ili .pfx), i nalazi se u folderu ./database/certificate, vidi sliku:

VPFR sertifikat

L-PFR (Lokalni Procesor Fiskalnih Računa) radi sa sertifikatom na Poreskoj pametnoj kartici. Poresku karticu ubacite u čitač kartica, vidi sliku:

LPFR i pametna kartica

VAŽNO
U polje ESIR developer (PIB) unesite PIB Calculus doo (103314980).

Nakon uspešne inicijalizacije sertifikata, dobićete popunjenu formu, vidi sliku:

Popunjena forma POS2SDC

Opis polja (Sadržaj sertifikata):

Podaci o pristupnoj tački (endpoint):

https://vsdc.sandbox.suf.purs.gov.rs za VPFR
ili
http://localhost:8888 za LPFR

Podaci o sertifikatu:

Važi do: 2024-07-22 CERT
Serijski broj: DWE2VRZL

Podaci o obvezniku:

Država: RS
PIB obveznika: 100205629
Organizacija: MetaData d.o.o.

Podaci o poslovnom prostoru:

Poslovni prostor: MetaData d.o.o.
Opština: Нови Београд
Grad/mesto: Beograd
Adresa: Bul. A. Čarnojevića 104 L7

Podaci o izdavaču sertifikata:

Organizacija: Poreska Uprava
Poslovna jedinica: Sandbox SUF Issuing Ca 1

VAŽNO
Ukoliko primetite da podaci nisu validni, nemojte čuvati podatke. Deaktivirajte sertifikat u POS2SDC aplikaciji i potražite odgovarajući.

Lista sertifikata - 6. Lista CERT:

Klikom na dugme "6. Lista Cert" generišete listu svih aktivnih sertifikata u bazi podataka POS2SDC. Lista će biti sačuvana u folderu: c:\pos2sdc\database\certificate\Lista_CERT.csv

U nastavku je jedan primer sadržaja SCV datoteke:

JID, PIB, PP, DEV, LPFR, LIC_VAZI, CERT_VAZI, ORG, OPŠTINA, ADRESA, SRV_URL
KP725UYQ,100205629,"1020304 HQ 01",DEV,LPFR,2022-12-26,"Jul 22 06:20:49 2024 GMT", "MetaData d.o.o.","Нови Београд,Bul. A. Čarnojevića 104 L7", http://devesdc.sandbox.suf.purs.gov.rs:8888/851509ff-fce6-4dc3-b0fd-874c3837443a
DWE2VRZL,100205629,"1020304 HQ 01",DEV,VPFR,2021-12-27,"Jul 22 06:20:49 2024 GMT", "MetaData d.o.o.","Нови Београд","Bul. A. Čarnojevića 104 L7", https://vsdc.sandbox.suf.purs.gov.rs
VEYHVE9W,100205629,"2040608 MLP 01",DEV,VPFR,2021-12-27,"Oct 12 08:27:55 2024 GMT", "MetaData d.o.o.","Нови Београд","Bul. M. Pupina 10z", https://vsdc.sandbox.suf.purs.gov.rs
VJCWMAC9,100205629,"2040608 MLP 01",DEV,VPFR,2021-12-27,"Sep 6 11:40:22 2024 GMT", "MetaData d.o.o.","Нови Београд","Bul. M. Pupina 10z", https://vsdc.sandbox.suf.purs.gov.rs
SM3H8HXN,100205629,"2040608 MLP 01",DEV,LPFR,2022-04-25,"Jul 22 06:20:49 2024 GMT", "MetaData d.o.o.","Нови Београд","Bul. M. Pupina 10z",http://localhost:8058
DHQXBUTF,100205629,"2040608 MLP 01",DEV,LPFR,2022-04-25,"Jul 22 06:20:49 2024 GMT", "MetaData d.o.o.","Нови Београд","Bul. M. Pupina 10z",http://localhost:8058
5937Y6DW,100205629,"1020304 HQ 01",DEV,LPFR,2022-04-25,"Jul 22 06:20:49 2024 GMT", "MetaData d.o.o.","Нови Београд,Bul. A. Čarnojevića 104 L7",http://localhost:8058

Meni 2 - Izveštaji

Klikom na dugme "2. Izveštaji" otvarate sa desne strane dugmad za generisanje izveštaja, vidi sliku:

Izveštaji

Dugme "5. X Report" (Prodaja u danu po TT) - ukupna prodaja (total_amount) u danu, grupisana po:

RequestBy,SignedBy,TT datum,RequestedBy,SignedBy,TT, iznos
2021-12-29,YCKV5BRS,YCKV5BRS,NR,394.99
2021-12-29,YCKV5BRS,YCKV5BRS,NS,1139.99
2021-12-29,YCKV5BRS,YCKV5BRS,TS,1207.98
NAPOMENA
Korišćenjem CMD možete dobiti i dnevni i mesečni izveštaj. Vidi CMD.

Dugme "6 SALE Report" (Prodaja u danu po por. stopi) - prodaja u danu, grupisana po:

RequestBy,SignedBy,TT, poreskoj stopi datum, RequestedBy, SignedBy,TT,Tax,TaxCir,Iznos
2021-12-29,YCKV5BRS,YCKV5BRS,NR,F,F,394.99
2021-12-29,YCKV5BRS,YCKV5BRS,NS,F,F,644.99
2021-12-29,YCKV5BRS,YCKV5BRS,NS,Ж,08,495.00
2021-12-29,YCKV5BRS,YCKV5BRS,TS,A,A,216.00
2021-12-29,YCKV5BRS,YCKV5BRS,TS,Ж,08,991.98
NAPOMENA
Korišćenjem CMD možete dobiti i dnevni i mesečni izveštaj. Vidi CMD.

Dugme "7. TAX Report" (Porezi u danu po por. stopi) - porezi u danu, grupisana po:

RequestBy,Signedby,TT, poreskoj stopi datum, RequestedBy, SignedBy,TT,Tax,TaxCir,Iznos
2021-12-29,YCKV5BRS,YCKV5BRS,NR,F,F,39.14
2021-12-29,YCKV5BRS,YCKV5BRS,NS,F,F,63.91
2021-12-29,YCKV5BRS,YCKV5BRS,NS,Ж,08,79.03
2021-12-29,YCKV5BRS,YCKV5BRS,TS,A,A,17.84
2021-12-29,YCKV5BRS,YCKV5BRS,TS,Ж,08,158.40
NAPOMENA
Korišćenjem CMD možete dobiti i dnevni i mesečni izveštaj. Vidi CMD.

Dugme "8, PAY Report" (Plaćanja u danu po vrsti plaćanja) - plaćanja u danu, grupisana po:

RequestBy,SignedBy,TT, tipu plaćanja datum, RequestedBy, SignedBy,TT,Vrsta plaćanja,Iznos
2021-12-29,YCKV5BRS,YCKV5BRS,NR,Cash,394.99
2021-12-29,YCKV5BRS,YCKV5BRS,NS,Cash,1139.99
2021-12-29,YCKV5BRS,YCKV5BRS,TS,Cash,1207.98
NAPOMENA
Korišćenjem CMD možete dobiti i dnevni i mesečni izveštaj. Vidi CMD.

Dugme "9. INV" Report (Računi u danu - lista) - lista računa u toku dana, sortirana po:

RequestBy,SignedBy, count1,count2,TT,iznos datum, RequestedBy, SignedBy,brojačPoTipu, brojačTotal, TT,Iznos
2021-12-29,YCKV5BRS,YCKV5BRS,1,23,NR,394.99
2021-12-29,YCKV5BRS,YCKV5BRS,3,20,NS,297.00
2021-12-29,YCKV5BRS,YCKV5BRS,4,21,NS,448.00
2021-12-29,YCKV5BRS,YCKV5BRS,5,22,NS,394.99
2021-12-29,YCKV5BRS,YCKV5BRS,6,8,TS,108.00
2021-12-29,YCKV5BRS,YCKV5BRS,7,9,TS,108.00
2021-12-29,YCKV5BRS,YCKV5BRS,8,10,TS,99.00
2021-12-29,YCKV5BRS,YCKV5BRS,9,11,TS,99.00
2021-12-29,YCKV5BRS,YCKV5BRS,10,12,TS,99.00
2021-12-29,YCKV5BRS,YCKV5BRS,11,13,TS,99.00
2021-12-29,YCKV5BRS,YCKV5BRS,12,14,TS,99.00
2021-12-29,YCKV5BRS,YCKV5BRS,13,15,TS,99.00
2021-12-29,YCKV5BRS,YCKV5BRS,14,16,TS,99.99
2021-12-29,YCKV5BRS,YCKV5BRS,15,17,TS,99.99
2021-12-29,YCKV5BRS,YCKV5BRS,16,18,TS,99.00
2021-12-29,YCKV5BRS,YCKV5BRS,17,19,TS,99.00
NAPOMENA
RequestedBy - sertifikat obveznika, zahteva za fiskalizaciju; SignedBy - sertifikat Obveznika, ili sertifikat VPFR-a koji je fiskalizovao račun.

Meni 3 - Test

Klikom na dugme "3. Test"otvarate meni koji omogućava da izvršite testiranja u Calculus Kasi, vidi sliku:

Testiranje kase

Kroz meni za testirnje, možete testirati gotovo sve što radi Calculus Kasa, ali bez korišćenja programa Kasa. Možete izvršiti komande, analizirati odgovore, pripremiti račun koji će slati Kasa. Možete takođe manuelno slati račune (Invoice) na fiskalizaciju, prihvatiti odgovore od V-PFR ili L-PFR, analizirati ih, i pripremiti zahteve u Kasi. Možete takođe analizirati model obračuna poreza.

Meni test - Dugme 5. Komande CMD_

Pogledajte poglavlje OSNOVNE KOMANDE sa primerima CMD_ komandi, vidi sliku:

MENI TEST - Dugme 6. Račun INV_

Možete manuelno testirati slanje pripremljenih računa na fiksalizaciju, koje ste generisali preko programa Calculus Kasa. Odgovori će biti smešteni u folder ExchData\SDC_OUT.

Meni test - Dugme 7. SUF environment

Vraća SUF okruženje u JSON formatu.

Naziv fajla: LM3MKTVB_environment.json koristi Calculus tehnička podrška, samo u slučaju rešavanja problema.

Meni test - Dugme 8. SUF status

Vraća SUF okruženje u JSON formatu.

Naziv fajla: LM3MKTVB_status.json koristi Calculus tehnička podrška, samo u slučaju rešavanja problema.

Meni 4 - Util

Klikom na dugme "4. Util" otvarate meni koji omogućava da izvršite promene lozinki, vidi sliku:

Meni za promene lozinki

Util - 5. Promeni lozinke

Lozinke koristite kao zaštitu od neželjenog pokretanja programa POS2SDC bez pokretanja programa Calculus Kasa. Samo Calculus Kasa sa niže opisanim lozinkama može pokrenuti program POS2SDC. Obe Vaše lozinke su potpuno bezbedne, od pokušaja da mu se pristupi spolja, vidi sliku 49. Program POS2SDC ih čuva u lokalnoj bazi podataka samo kao njihov otisak prsta ( digest - fingerprint), korišćenjem siguronosnog kriptografskog algoritma heširanja SHA-256 (SHA-256 Cryptographic Hash Algorithm), vidi sliku.

Promena lozinki

Program POS2SDC.exe se instalira sa inicijalno zadatim dvema lozinkama:

 • LoginName, (maks. 16 AN znakova), podrazumevana lozinka je login. To je lozinka za ulazak u glavni meni POS2SDC za interaktivni način rada.
 • SoftKey, (maks. 16 AN znakova), podrazumevana lozinka je softcode. To je lozinka za pokretanje POS2SDC aplikacije za "nevidljivi" način rada kada aplikacija osluškuje (listening mode). Komadnom RUN bez parametara pokrećete interaktivni način rada, primer RUN POS2SDC.EXE
NAPOMENA
ODMAH promenite SoftKey default vrednost (softcode), u nešto duže ili složenije minimalno sa 10 i maksimalno sa 16 znakova kombinacijom malih i velikih slova i cifara.

Interaktini način rada je potreban samo tokom faze definisanja radnog okruženja.
ZABRANJENO je korišćenje interktivnog načina rada u svakodnevnom radu!
NAPOMENA
Ukoliko zaboravite neku od lozinki, one se ne mogu povrati. Jedino je moguće da se ponovo postave na početnu vrednost što će uraditi naša služba za tehnički podršku.

Util - 7. Izvrši SQL script

Ovu opciju koristi Calculus služba tehničke podrške da izvrši određeni SQL script (script_xxx.sql) nad bazom podataka programa POS2SDC u cilju analize prijavljenog problema, vidi sliku:

SQL uzveštaji

Util - 8. Backup baze podataka
Ova opcija vrši automatsko arhiviranje (eng. backup) baze podatka, odnosno snimanje rezerven kopije baze podataka. Kopija baze podatake se čuva u folderu \database\archive
VAŽNO
Obaveza korisnika je da redovno arhivira baze podataka programa Calculus Kasa i POS2SDC.

Util - 9. Nova verzija programa

Ova opcija omogućava preuzimanje nove verzije programa POS2SDC ukoliko je raspoloživa. Tom prilikom program će se automatski zaustaviti, preuzeti noviju verziju, instalirati je a potom će se automatski ponovo pokrenuti (restartovati). Kako biste posle instalacije nastavili rad , morate da se ponovo prijavite. Tokom instalacije nove verzije instalaciona procedura proverava i važnost licence.
NAPOMENA
Kako biste uspešno preuzeli novu verziju, morate obezbediti od IT administratora Vašeg sistema ili domena dozvolu za pristup domenu: https://metadata.rs

Osnovne komande

Prilikom pokretanja programa Calculus Kasa automatski se izvršava niz komandi od kojih se OBAVZNO izvrašava komanda "Proveri PAK" ili "Proveri PIN". Pored ove provere automatski se proverava komanda o porezima, komanda za PFR i provera poslovnog prostora.

Komanda o Porezima - SUF Produkcija

Komanda GET-TAXGROUPS,0 - sa parametrom 0 izveštaj sadrži poreske labele označene ćiriličnim slovoma.

NAPOMENA
Poreske labele u produkciji se označavaju ЋИРИЛИЧНИМ СЛОВИМА.


Tabela 1.

zahtev

odgovor

CMD_Tax.CSV

CMD_Tax_resp.txt

GET-TAXGROUPS,0

1,А,0.00,0,"није у ПДВ",1,2021-11-01T01:00:00 1,Г,0.00,0,"Без ПДВ",4,2021-11-01T01:00:00 1,Ђ,20.00,0,"О-ПДВ",2,2021-11-01T01:00:00 1,Е,10.00,0,"П-ПДВ",3,2021-11-01T01:00:00


Tabela 2.

Grupa

Labela

PDV%

Kategorija

Naziv kat.

Redosled

Datum/vreme

1

А

0.00

TaxOnNet

Није у ПДВ

1

2021-11-01T01:00:00

1

Г

0.00

TaxOnNet

Без ПДВ

4

2021-11-01T01:00:00

1

Ђ

20.00

TaxOnNet

О-ПДВ

2

2021-11-01T01:00:00

1

Е

10.00

TaxOnNet

П-ПДВ

3

2021-11-01T01:00:00

Komanda GET-TAXGROUPS,1 - sa parametrom 1 izveštaj sadrži poreske labele označene sa dve cifre.

Tabela 3.

Zahtev

Odgovor

CMD_Tax.CSV

CMD_Tax_resp.txt

GET-TAXGROUPS,0

1,01,0.00,0,"није у ПДВ",1,2021-11-01T01:00:00 1,04,0.00,0,"Без ПДВ",4,2021-11-01T01:00:00 1,06,20.00,0,"О-ПДВ",2,2021-11-01T01:00:00 1,07,10.00,0,"П-ПДВ",3,2021-11-01T01:00:00

Tabela 4.

Grupa

Labela

PDV%

Kategorija

Naziv kat.

Redosled

Datum/vreme

1

01

0.00

TaxOnNet

Није у ПДВ

1

2021-11-01T01:00:00

1

04

0.00

TaxOnNet

Без ПДВ

4

2021-11-01T01:00:00

1

06

20.00

TaxOnNet

О-ПДВ

2

2021-11-01T01:00:00

1

07

10.00

TaxOnNet

П-ПДВ

3

2021-11-01T01:00:00


Ostale komande

KOMANDA: CMD_GET-PFR.CSV - ukoliko u poslovnom prostoru imate više od jednog POS mesta, izvršite ovu komandu da proverite da li radite sa željenim sertifikatom i željenim L-PFR.

Tabela 5.

zahtev

odgovor

CMD_GET-PFR.CSV

CMD_GET-PFR_resp.txt

PIB,SerBroj sertifikata,LPFR,okruženje

GET-PFR,

100205629,DWE2VRZL,99-3010-Dt1Ov1o0,DEV 100205629,DWE2VRZL,99-3010-Dt1Ov1o0,PROD

PIB - Poreski broj Vašeg preduzeća
SerNum - Serijski broj sertifikata
MRC - Serijski broj LPFR
Okruženje u kome radite: Produkcija (PROD)

KOMANDA: CMD_GET-BUNIT.CSV - izvršite ovu komandu da proverite da li radite sa željenim (BUNIT) - poslovnim prostorom.

Tabela 6.

zahtev

odgovor

CMD_GET-BUNIT.CSV

CMD_GET-BUNIT_resp.txt

PIB, NazivFIrme,Poslovni Prostor, Opština, Adresa PP

GET-BUNIT,

"100205629","Metadata d.o.o.","1034507-radnja #1", "Нови Београд","Bul. A. Čarnojevića 104"


KOMANDA: CMD_HELLO-PFR.CSV - izvršite ovu komandu, ukoliko se u toku rada pojavi neki problem, kako biste proverili da li je L-PFR i dalje operativan.

Tabela 7.


zahtev

odgovor

CMD_HELLO-PFR.CSV

CMD_HELLO-PFR_resp.txt

Status, DateTime

HELLO-PFR,

ACTIVE/AKTIVAN,2021-10-29T18:03:37+02:00


KOMANDA: CMD_Hello- Pos2Sdc.CSV - izvršite ovu komandu, ukoliko se u toku rada pojavi neki problem, kako biste proverili da li je POS2SDC i dalje operativan.

Tabela 8.


zahtev

odgovor

CMD_Hello- Pos2Sdc.CSV

CMD_Hello-Pos2Sdc_resp.txt

Status,DataTime

HELLO-POS2SDC

ACTIVE/AKTIVAN,2021-10-29T18:03:37+02:00


NAPOMENA
Ukoliko POS2SDC ne odgovara, proverite da li je program pokrenut.

Lista komandi

Tabela 9.

Komanda,parametar


Odgovor

GET-TAXGROUPS,

Labele svih grupa poreza (arhivskih, tekućih, budućih)


GET-PFR,

100205629,DWE2VRZL,99-3010-Dt1Ov1o0,DEV


GET-BUNIT,

"100205629","Metadata d.o.o.","1034507- Test radnja #1", "Нови Београд", "Bul. A. Čarnojevića 104",


REPRINT,ext-filename

Možete ponovo odštampati račun "ext-filename", u slučaju "gužvanja" ili nestanka papira (samo u toku dana), pre zatvaranja programa Kasa.


Napomena: ovo možete koristite samo za reprint računa koji u sebi imaju klauzulu: CustomizedExport,xxx odnosno koji su automatski odštampani.

HELLO-PFR,

ACTIVE/AKTIVAN,2021-10-29T18:03:37+02:00


HELLO-POS2SDC,

ACTIVE/AKTIVAN,2021-10-29T18:03:37+02:00


GET-LAST,ext-filename

Zahtev za ponovni odgovor na već poslati zahtev, u slučaju nestanka struje i sl. Dobijate kao odgovor:

_basic, _vurl a ako je moguće i _journal i _qrcode.gif


Napomena: za račune izdate u minimum zadnjih 7 dana.


GET-ENV

Vraća SUF okruženje u JSON formatu.

File: LM3MKTVB_environment.json za Helpdesk, samo u slučaju rešavanja problema.

GET-STATUS

Vraća SUF status u JSON formatu.

File: LM3MKTVB_status.json za Helpdesk, samo u slučaju rešavanja problema.

STOP-POS2SDC,

Prekida rad programa, da bi novim pozivom pokrenuo rad sa drugim sertifikatom CERT (card, pfx).


Lista dnevnih izveštaja

Tabela 10.

Komanda,parametar

Opis

X-REPORT, 2021-12-01

Ukupna prodaja (total_amount) u danu, grupisana po RequestBy,SignedBy,TT

SALE-REPORT,2021-12-01

prodaja u danu, grupisana po RequestBy,SignedBy,TT, poreskoj stopi

TAX-REPORT,2021-12-01

Porezi u danu, grupisana po po RequestBy,Signedby,TT, poreskoj stopi

PAY-REPORT,2021-12-01

Plaćanja u danu, grupisana po RequestBy,SignedBy,TT, tipu plaćanja

INV-REPORT,2021-12-01

Lista računa u toku dana, sortirana po RequestBy,SignedBy, count1,count2,TT,iznos


Lista mesečnih izveštaja

Tabela 11.

Komanda,parametar

Opis

X-REPORT, 2021-121

Ukupna prodaja (total_amount) u mesecu, grupisana po RequestBy,SignedBy,TT

SALE-REPORT,2021-12

prodaja u mesecu, grupisana po RequestBy,SignedBy,TT, poreskoj stopi

TAX-REPORT,2021-12

Porezi u mesecu, grupisana po po RequestBy,Signedby,TT, poreskoj stopi

PAY-REPORT,2021-12

Plaćanja u mesecu, grupisana po RequestBy,SignedBy,TT, tipu plaćanja

INV-REPORT,2021-12

Lista računa u toku meseca, sortirana po RequestBy,SignedBy, count1,count2,TT,iznos