CALCULUS KASA - REČNIK

Rečnik pojmova eFiskalizacije

KORISNIČKO UPUTSTVO

ESIR

Elektronski sistem za izdavanje računa je bilo koji softver ili hardver koji može izdavati fiskalne račune. Služi za pripremu podataka za kreiranje računa, koji se prosleđuju PFR-u. Zatim se čeka obrađen račun, kao povratna informacija od PFR-a, kako bi se fiskalni račun štampao.

Elektronski fiskalni uređaj EFU

Elektronski fiskalni uređaj (EFU) se sastoji od ESIR-a, PFR-a i Bezbednosnog elementa, koji su svi povezani u jedan sistem. Elektronski fiskalni uređaj izdaje fiskalne račune i izveštava Poresku upravu o podacima iščitavanja i da prima, evidentira, analizira i čuva podatke o svakoj transakciji obveznika fiskalizacije, uz obračun iznosa poreza. U okviru EFUa se pripremaju podaci za ESIR, primenjuje se elektronski potpis (pomoću BE), nakon čega se podaci šalju a SUF, putem internet konekcije. Fiskalni račun se kreira i štampa (ili se u elektronskoj formi šalje kupcu).

Fiskalni račun

Fiskalni račun je po definiciji digitalno potpisana potvrda da je određena uplata primljena ili refundirana. Kreiran je EFU sistemom koju je poreski obveznik odabrao za upotrebu.

Pametna kartica

Pametna kartica, čip kartica ili kartica sa integrisanim kolima (ICC ili IC kartica) je fizički uređaj za elektroničku autorizaciju, koji se koristi za kontrolu pristupa resursu.

Iščitavanje

Iščitavanje je proces sekvencijalnog prenosa paketa za iščitavanje iz PFR-a u SUF sistem i obrade odgovora koji sistem generiše za bezbednosni element.

Podaci za iščitavanje

Podaci za iščitavanje su tekstualni i mašinski čitljiv prikaz fiskalnog računa (sa pripadajućim metapodacima) dostavljeni u bazu podataka SUF. Kada PFR servis fiskalizuje podatke o transakciji, oni postaju podaci za iščitavanje.

Paket za iščitavanje

Paket za iščitavanje je datoteka sa šifrovani podacima za iščitavanje koja se šalje u bazu podataka SUF-a zarad čuvanja i analize.

Bezbednosni element

Bezbednosni element (BE) je fiskalna komponenta koja se implementira kao specijalni softver ili uređaj. Može biti hardverski (kartica) ili softverski (digitalni sertifikat) element, koji izdaje Poreska Uprava, registrovanim obveznicima fiskalizacije. Služi da potvrdi autotentičnost obveznika fiskalizacije, kao i digitalni potpis za potpisivanje računa, čime se čuva njihov integritet prilkom slanja na server PU (SUF). Račun izdat bez BE, ne smatra se ispravnim fiskalnim računom.

QR kod

QR kod je mašinski čitljiv tekst. U sistemu eFiskalizacije sadrži prikaz verifikacione URL adrese predstavljene u vidu QR koda. U okviru SUF sistema, koristi se za proveru odštampanih računa.

Registracioni kod

Registracioni kod je jedinstvena šifra za identifikaciju svakog L-PFR proizvoda. Sastoji se iz tri dela - prva dva dela dodeljuje Poreska uprava kada dobavljač započne novi postupak dobijanja odobrenja za novi L-PFR proizvod ili novu verziju već odobrenog L-PFR proizvoda.

Kasir

Kasir radi za poreskog obveznika i može biti svako ko izdaje račune koristeći odobreni Elektronski sistem za izdavanje računa (ESIR).

Kupac

Kupac je svako ko kupuje robu ili usluge i dobije fiskalni račun kao rezultat te transakcije.

Autorizovana osoba

Autorizovana osoba je formalno i pravno ovlašćena (putem sporazuma ili ugovora) da obavlja određene dužnosti u ime kompanije.

Posetilac

Posetilac je svako lice koje ima javni pristup stranici za proveru računa. Tipične aktivnosti posetilaca su verifikacija računa, prijava neispravnih računa ili učešće u fiskalnoj nagradnoj igri.

Obveznik fiskalizacije

Obveznik fiskalizacije je svaki obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana i svaki obveznik poreza na dobit pravnih lica u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica, koji vrši promet na malo.
Obveznik fiskalizacije je u obavezi da evidentira svaki pojedinačno ostvareni promet na malo i to nezavisno od načina plaćanja (gotovinom, instant transferom odobrenja, čekom, platnom karticom, na drugi bezgotovinski način i sl.), uključujući i primljene avanse za budući promet na malo, preko elektronskog fiskalnog uređaja.

URL za proveru računa

URL za proveru računa je objedinjena lokacija resursa koja se koristi za proveru određenog računa preko servisa za proveru računa koji održava Poreska uprava.

Procesor fiskalnih računa

Procesor fiskalnih računa - PFR je softverska, hardverska ili veb-servis komponenta EFU-a koja prima zahtev za fiskalizaciju računa od ESIR-a, kreira fiskalni račun i vraća ga u isti ESIR, i šalje podatke iščitavanja u bazu podataka Poreske uprave. Zadatak PFR-a, uz pomoć Bezbednosnog elementa, jeste da fiskalizuje račune (prosleđuje račune u SUF, ili ih čuva, u slučaju prekida internet konekcije). Kreirane račune vraća ESIR uređaju, koji ih dalje štampa.

PFX digitalni sertifikat

PFX digitalni sertifikati su dodatni sertifikati koji se poreskim obveznicima daju na njihov zahtev. Koriste se za izdavanje fiskalnih računa putem V-PFR servisa.

Postojana memorija

Postojana memorija je vrsta računarske memorije koja može da preuzme uskladištene informacije čak i nakon restartovanja (isključivanja i ponovnog uključivanja) - na primer: USB fleš memorija.

Privremena memorija

Privremena memorija je računarska memorija kojoj je potrebna snaga za održavanje skladištenih podataka.

Scenario sa nestabilnom internet vezom

Poreski obveznici se podstiču da koriste onlajn mogućnosti kad god je to moguće - V-PFR servis je u širokoj primeni i dostupan je preko različitih akreditovanih ESIR uređaja i softverskih rešenja. Ali, da bi se uveo sistem fiskalizacije, on mora biti u stanju da predupredi sva odstupanja od fiskalne discipline koje bi mogle biti rezultat loše ili nikakve internet veze.

Scenario sa stalnom internet vezom

Najjednostavniji scenario je: ESIR poreskog obveznika kreira račun, primenjuje poreske labele i poziva V-PFR veb servis radi fiskalizacije računa.

SUF

Sistem za upravljanje fiskalizacijom – Ključni/centralni integrisani sistem kompletnog sistema eFiskalizacije, koji se nalazi na serverima Poreske Uprave (PU). Namena je da prihvata, obrađuje i čuva fiskalne račune svih obveznika fiskalizacije. Sadrži NAP, kreira izveštaje po različitim upitima – najavljeno je da će kreirati PDF dokumenta, koja će biti osnov za knjiženje PDVa, kao i dnevne i periodične fiskalne izveštaje.

NAP

Napredna analitička platforma – Automatizuje obradu fiskalnih računa, vrši analize i kreira profile ponašanja poreskih obveznika.

Middleware

Middlevare je softver koji se nalazi između operativnog sistema i aplikacija koje se na njemu pokreću. U suštini funkcioniše kao skriveni sloj za prevođenje. Middleware, "srednji" ili među softver omogućava komunikaciju i upravljanje podacima za distribuirane aplikacije. Povezuje dve aplikacije zajedno tako da se podaci i baze podataka mogu lako prenositi kao da su povezani "cevima". Svaki program obično pruža usluge razmene poruka tako da različite aplikacije mogu komunicirati koristeći okvire za razmenu poruka kao što su jednostavan protokol pristupa objektu (SOAP), veb usluge, prenos stanja predstavljanja (REST) i notacija JavaScript objekata (JSON). Sav srednji softver obavlja komunikacijske funkcije. Ovo može uključivati bezbednosnu autentifikaciju, upravljanje transakcijama, redove poruka, servere aplikacija, veb servere i direktorijume. Srednji softver se takođe može koristiti za distribuiranu obradu procesa koji se odvijaju u realnom vremenu, a ne za slanje podataka napred-nazad.

PROMET

Račun za promet je fiskalni račun koji se izdaje radi evidentiranja ostvarenog prometa dobra i usluga na malo.

AVANS

Račun za avans je fiskalni račun koji se izdaje radi evidentiranja primljenog avansa za budući promet na malo.

KOPIJA

Kopija računa je fiskalni dokument koji se ne smatra fiskalnim računom. Kopijom računa smatra se kopija računa za promet ili kopija računa za avans, a koja se izdaje istovremeno sa izdavanjem računa za promet, odnosno računa za avans ili se izdaje, odnosno preuzima naknadno, za potrebe obveznika fiskalizacije ili kupca dobara, odnosno korisnika usluga.

OBUKA

Račun obuke je fiskalni dokument koji se ne smatra fiskalnim računom. Računom obuke smatra se fiskalni dokument izdat u svrhe obuke osoblja obveznika fiskalizacije, testiranja elektronskog fiskalnog uređaja ili u druge svrhe, kojim se ne vrši evidentiranje prometa na malo, odnosno primljenog avansa za promet na malo.

PREDRAČUN

Predračun je fiskalni dokument koji se ne smatra fiskalnim računom. Predračunom smatra se fiskalni dokument koji se izdaje pre ostvarenog prometa na malo i pre primljenog avansa za budući promet na malo, radi obaveštavanja kupca dobara, odnosno korisnika usluga o podacima od značaja za budući promet na malo, odnosno budući primljeni avans za promet na malo.

REFUNDACIJA

Refundacijom, odnosno poništavanje računa, smatra se tip transakcije koji podrazumeva povraćaj uplate ili dela uplate za promet na malo ili povraćaj celog ili dela avansa za budući promet na malo, iz bilo kog razloga, kao i tip transakcije koji podrazumeva vraćanje i zamenu dobara isporučenih kupcu dobara, iz bilo kog razloga. Poništavanjem računa smatra se tip transakcije koji podrazumeva ispravljanje greške nakon izdavanja fiskalnog računa, a koji se ne može smatrati refundacijom.

GTIN

GTIN obveznik fiskalizacije, preko elektronskog fiskalnog uređaja, u okviru podatka o nazivu prometovanog dobra, odnosno pružene uslugena na fiskalnom računu može navesti i globalni broj trgovinske jedinice (GTIN) ili drugi broj koji se koristi za jedinstvenu identifikaciju trgovinskih jedinica (dobara ili usluga) u skladu sa propisima kojima se reguliše oblast trgovine.